TB: Bổ sung hồ sơ xét miễn, giảm học phí, chế độ chính sách nội trú HK2 (2016-2017)

 SV xem nội dung thông báo tại đây