Những sự kiện năm 2017

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và bài hát (ca khúc) cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

* Xem chi tiết tại đây

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017”

* Xem chi tiết kế hoạch tại đây và thể lệ tại đây

Hội thi các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Niềm tin tất thắng” thành phố Đà Nẵng năm 2017

* Xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết “Sinh viên Đà Nẵng - Những câu chuyện đẹp”

* Xem chi tiết tại đây