Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng

Căn cứ Thông báo số 698/TB-CĐTM ngày 22/12/2016 của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo về Kết luận phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo ngày 20/12/2016;

Nhà trường lập kế hoạch xây dựng các chương trình đào tạo như sau: xem chi tiết>>>