Quyết định, danh sách miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HKI (2016-2017)

 Sinh viên xem Quyết định và danh sách tại đây:

1. Quyết định v/v xét miễn giảm học phí trong SV

2. Danh sách miễn giảm học phí HKI 2016-2017

3. Quyết định v/v xét chế độ chính sách nội trú trong SV

4. Danh sách thuộc đối tượng chính sách nội trú HKI 2016-2017

Thời gian nhận tiền miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú SV xem tại bảng thông báo trước Phòng TCKT (Tầng 1 - Khu Hiệu bộ).