Quyết định 862/QĐ-CĐTM Ban hành Quy định về thực hiện nhiệm vụ NCKH và CGCN đối với CBGV

 Quyết định số 862/QĐ-CĐTM ngày 05/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại Ban hành Quy định về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đối với cán bộ, giảng viên xem chi tiết>>>