Lịch công tác tuần 07 từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021

                   BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 07
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

22/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

23/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

24/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

25/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

26/02

S

8h00

Thống nhất cách thức SHHT cấp bộ môn (NVTT 4)

Đại diện BGH; Trưởng phòng: Đào tạo, KHCN; Trưởng khoa; Trưởng Bộ môn

Thầy Vũ

Phòng họp

9h00

Thống nhất cách thức rà soát, tu chỉnh CTĐT (NVTT 3)

Ban chỉ đạo theo QĐ 37/QĐ-CĐTM, ngày 20/01/2021; Trưởng khoa, Trưởng bộ môn & chủ biên CTĐT

Trưởng Ban chỉ đạo

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

27/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật 28/02

S

 

 

 

 

 

C