Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 11


Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 11
09 Tháng Năm 2017 - vietbq
Lượt xem: 1.456     Phản hồi: 0     Đánh giá:


            BỘ CÔNG THƯƠNG                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Số: 163/TB-CĐTM                                                                    
                                                                                                        Đà Nẵng, ngày 08 tháng 05 năm 2017

                                                                THÔNG BÁO
          Về việc tổ chức học và cấp chứng nhận Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 11 (KNM.K11) cho sinh viên bậc Cao đẳng, hệ chính quy, theo học chế tín chỉ

      Để tạo điều kiện cho sinh viên các lớp Cao đẳng chính quy đang học tại Trường Cao đẳng Thương mại được công nhận chuẩn đầu ra về Kỹ năng mềm, Nhà trường tổ chức học và cấp chứng nhận Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 11 theo kế hoạch như sau:

TT

Nội dung

Chi tiết

1.                 

Đối tượng

Sinh viên bậc Cao đẳng đang học tại Trường Cao đẳng Thương mại và các đối tượng khác có nhu cầu.

2.                 

Học phí

- đối với SV Cao đẳng các khóa 6+7+8:
              140.000 đồng/kỹ năng  x  05 kỹ năng = 700.000 đồng/khóa
- đối với SV Cao đẳng khóa 9+10:
              140.000 đồng/kỹ năng  x  06 kỹ năng = 840.000 đồng/khóa

3.                 

Buổi học

- Học 03 buổi học/tuần, 03 tiết/buổi;
- Từ thứ 2 đến thứ 6: học buổi tối, từ 18h00 đến 21h00;
   Riêng ngày thứ 7: sáng từ 07h30, chiều từ 13h30.

4.                 

Đăng ký học

Từ ngày 08/05/2017 đến hết ngày 22/05/2017.

SV điền vào phiếu đăng ký học (theo mẫu ở phòng Đào tạo), dán kèm ảnh 3x4, nộp cho phòng Đào tạo (thầy Quốc Việt).   

a. Đối với SV Cao đẳng chính quy các khóa 6+7+8:
- Đăng ký học 05 kỹ năng Giao tiếp, Thuyết trình, Làm việc nhóm, Giải quyết vấn đề, Tư duy sáng tạo như bình thường.

- SV đã học KNM, nhưng chưa đạt kỹ năng nào, thì chỉ đăng ký học lại kỹ năng đó (đánh dấu vào tên kỹ năng muốn học lại trên phiếu đăng ký).

b. Đối với SV Cao đẳng chính quy khóa 9+10:
 - SV đăng ký học 03 kỹ năng Giải quyết vấn đề, Tư duy sáng tạo, Thiết lập mục tiêu và quản lý thời gian trong HK1, năm học 2017-2018;

- SV đã đăng ký học KNM nhưng học chưa đạt hoặc chưa đăng ký học các kỹ năng Giao tiếp, Thuyết trình, Làm việc nhóm, thì đăng ký học lại/học ghép kỹ năng đó, cùng với SV Cao đẳng chính quy khóa cũ (đánh dấu vào tên kỹ năng muốn học lại trên phiếu đăng ký).

 - SV các lớp Cao đẳng chính quy khóa 9+10 cần chú ý đăng ký học kỹ năng mềm trong khoảng thời gian trên, để đảm bảo đúng tiến độ học tập, đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

5.                 

Nộp học phí

Từ ngày 29/05/2017 đến hết ngày 11/06/2017

- đối với SV các lớp Cao đẳng chính quy khóa 6+7+8+9: thu qua tài khoản Thẻ sinh viên liên kết với Ngân hàng Đông Á;

- đối với SV các lớp Cao đẳng chính quy khóa 10: thu qua tài khoản Thẻ sinh viên liên kết với Ngân hàng Phương Đông;

6.                 

Thông báo TKB và danh sách lớp chính thức (trên website)

Dự kiến: ngày 27/07/2017 (đối với các SV đã nộp lệ phí)

7.                 

Bắt đầu học

Ngày 31/07/2017 (ngày bắt đầu của HK1, 2017-2018)

8.             

Quyền lợi

Được công nhận đã hoàn thành chuẩn đầu ra về Kỹ năng mềm, nếu tích lũy đầy đủ các kỹ năng theo quy định.

9.             

Loại chứng nhận

Chứng nhận Kỹ năng mềm do Trường Cao đẳng Thương mại cấp.

       Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ nội dung của thông báo này ./.
 

Nơi nhận:                                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG
- Ban giám hiệu (để báo cáo);                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Các Phòng, Khoa (để biết);
- CVHT các lớp Cao đẳng chính quy khóa 9+10 (để biết);                               (đã ký)
- SV các lớp Cao đẳng chính quy khóa 9+10 (để biết và thực hiện);
- Lưu: Văn thư, Đào tạo (110).   

                                                                                                   ThS. Nguyễn Tiền Tiến