Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thông báo về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2016 - 2017


Thông báo về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2016 - 2017
25 Tháng Tư 2017 - vietbq
Lượt xem: 1.043     Phản hồi: 0     Đánh giá:


             BỘ CÔNG THƯƠNG                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Số:  151 / TB-CĐTM                                                                                             Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2017

                                         Thông báo về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2016-2017

   Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký học để kịp tiến độ theo chương trình đào tạo, Nhà trường thông báo tổ chức học kỳ hè năm học 2016-2017 như sau:

 

Nội dung công việc

Đơn vị, cá nhân thực hiện

Thời gian

Ghi chú

Đăng ký học

Sinh viên

07/5/2017

 Mẫu đơn

Tổng hợp số lượng sinh viên đăng ký theo học phần nộp về khoa

CVHT

08/5/2017

 

Tổng hợp số lượng sinh viên đăng ký theo học phần nộp cho PĐT

Giáo vụ khoa

09/5/2017

 

Chốt danh sách học phần sẽ mở, xây dựng TKB, cập nhật và mở hệ thống cho sinh viên đăng ký

Phòng Đào tạo

Trước 20/5/2017

Thông báo trên website của trường

Thông báo danh sách lớp hủy, tổ chức thu học phí

Phòng Đào tạo

Phòng TCKT

29/5 đến 09/6/2017

Thông báo TKB chính thức và danh sách lớp

Phòng Đào tạo

16/6/2017

Tổ chức giảng dạy học kỳ hè

 

26/6/2017

 

 Ghi chú:
- Học phí học kỳ hè được tính gấp 1,5 lần so với học kỳ chính với các lớp đủ số lượng sinh viên tối thiểu theo quy định. Đối với các lớp không đủ số lượng tối thiểu nhưng sinh viên có nhu cầu duy trì lớp thì mức học phí sẽ được tính và thông báo cho sinh viên trước khi bắt đầu học.
- Sinh viên tự nguyện đăng ký học học kỳ hè trên cơ sở nhu cầu cá nhân và nhà trường sẽ xem xét mở lớp trong khả năng bố trí giảng viên giảng dạy.
- Sinh viên cao đẳng khóa 9 và các sinh viên khóa cũ đăng ký học GDQP-AN trong thời gian hè không được đăng ký học kỳ hè.

Nay nhà trường thông báo cho sinh viên các lớp cao đẳng, CVHT, các đơn vị và cá nhân có liên quan biết để thực hiện./.


Nơi nhận:                                                                                                           KT. HIỆU TRƯỞNG
- Ban GH (chỉ đạo);                                                                                              P. HIỆU TRƯỞNG
- Các phòng, phoa (thực hiện);   
- Các lớp cao đẳng;                                                                                                 (đã ký)
- Cố vấn học tập;
- Lưu VT, ĐT./.


                                                                                                                        ThS. Nguyễn Tiền Tiến