Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Hệ thống văn bản-quy định-quyết định


Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắt
593/QĐ-CĐTM 25/10/2016 Quy định chế độ chính sách nội trú trong Sinh viên hệ chính quy
199/QĐ-CĐTM 16/09/2016 Quy định công tác Sinh viên nội trú
490/QĐ-CĐTM 30/08/2016 quy định việc tổ chức đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Cao đẳng Thương mại, bao gồm các nội dung về: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp
375/QĐ-CĐTM 01/07/2016 Quy định công tác Sinh viên ngoại trú
374/QĐ-CĐTM 01/07/2016 Quy định xét miễn giảm học phí trong HSSV hệ chính quy
737/QĐ-CĐTM 07/09/2015 Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên; nội dung công tác sinh viên, hệ thống tổ chức quản lý và thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên.
716/QĐ-CĐTM 28/08/2015 Quy định giải quyết nghỉ phép trong SV
714/QĐ-CĐTM 28/08/2015 Ban hành quy định xét học bổng trong HSSV hệ chính quy
715/QĐ-CĐTM 28/08/2015 Quy định đánh giá rèn luyện đối với HSSV hệ chính quy
717/QĐ-CĐTM 28/08/2015 Cụ thể hóa một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật HSSV áp dụng tại trường CĐTM
721 /QĐ-CĐTM 28/08/2015 Quy định tổ chức thi kết thúc học phần tại Trường Cao đẳng Thương mại
863/QĐ-CĐTM 05/11/2014 Quy định hoạt động NCKH đối với SV
02/QĐ-CĐTM 02/01/2014 Quy định học ngành thứ hai đối với sinh viên đang theo học tại Trường Cao đẳng Thương mại
373/QĐ-CĐTM & 225/QĐ-CĐTM 27/06/2013 373/QĐ-CĐTM Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo chính quy của Trường 225/QĐ-CĐTM Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo chính quy của Trường (bổ sung một số ngành mới)
464/QĐ-CĐTM 09/09/2011 Quy định xét cấp học bổng, trợ cấp do các đơn vị ngoài trường tài trợ
113/QĐ-CĐTM 22/03/2010 Quyết định về việc Thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường
03/2010/TT-BGDĐT 11/02/2010 Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
14/2009/TT-BGDĐT 28/05/2009 Ban hành Điều lệ trường cao đẳng


Tổng số: 18  văn bản Trang : / 1 trang