Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Giới thiệu chung » Báo cáo công khai


Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
 

Căn cứ công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai năm học";
 

Trường Cao đẳng Thương mại báo cáo công khai năm học 2016-2017:

XEM CHI TIẾT  

 Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.