Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Khoa Thương mại và Du lịch


1. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

1.1. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

1.1.1. Chức năng

Khoa Thương mại và Du lịch là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, trực tiếp triển khai thực hiện công tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, quản lý, phát triển đội ngũ và quản lý học sinh sinh viên thuộc đơn vị theo phân cấp của Nhà trường.

1.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.1.2.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch làm việc hàng năm của giảng viên và viên chức trong khoa theo định hướng của Nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố;

- Phối hợp phòng Đào tạo, phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, phòng Công tác Chính trị và Sinh viên theo dõi tiến độ giảng dạy, biên soạn đề thi, coi thi, chấm thi; sơ kết học kỳ, tổng kết năm học.

1.1.2.2. Phối hợp với các phòng chức năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, bao gồm:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, viết bài đăng bản tin khoa học theo kế hoạch của Nhà trường;

- Biên soạn, phát triển chương trình đào tạo được Hiệu trưởng giao;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức biên soạn đề cương chi tiết, đề cương chi tiết bài giảng các học phần thuộc khoa quản lý;

- Xây dựng và thực hiện các đề án, biên soạn tài liệu học tập, giáo trình, bài giảng, bài thực hành... theo định hướng phát triển của Nhà trường;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch sinh hoạt học thuật, toạ đàm, hội thảo... nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

1.1.2.3. Phối hợp với các bộ phận chức năng, thực hiện quản lý và hỗ trợ người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng, bao gồm:

- Tổ chức quản lý hồ sơ điện tử theo quy chế của Bộ GD-ĐT đối với học sinh, sinh viên thuộc khoa;

- Triển khai đánh giá rèn luyện, kỷ luật sinh viên; xét đề nghị học bổng, thi đua khen thưởng, chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên theo kế hoạch của Nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động phong trào cho sinh viên;

- Xây dựng và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên theo kế hoạch chung của Nhà trường.

1.1.2.4. Quản lý giảng viên, giảng viên thỉnh giảng, viên chức trong khoa, bao gồm:

-  Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; Đề xuất tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu công việc của khoa;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, viên chức, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và viên chức thuộc khoa;

- Phân công giảng viên thuộc khoa, mời giảng viên kiêm nhiệm làm cố vấn học tập. Quản lý và đánh giá xếp loại cố vấn học tập thuộc khoa quản lý;

- Tổ chức đánh giá kết quả làm việc của cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định;

- Đề xuất mời giảng viên các trường, các doanh nghiệp về giảng dạy học phần thuộc khoa quản lý. Quản lý và đánh giá kết quả, xác nhận thanh toán giờ giảng cho những giảng viên thỉnh giảng thuộc khoa quản lý.

1.1.2.5. Đề xuất kế hoạch mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu...

phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ, tăng cường

điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo theo yêu cầu của chuẩn đầu ra.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trong quy định này, căn cứ vào quy mô đào tạo và đặc điểm ngành nghề đào tạo, Hiệu trưởng giao bổ sung nhiệm vụ đối với khoa khi cần thiết.

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn thuộc khoa

1.2.1. Chức năng

Bộ môn là đơn vị chuyên môn thuộc khoa, trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp giảng dạy, đánh giá học phần thuộc bộ môn quản lý; các hoạt động khoa học, công nghệ và chuyên môn khác.

1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số học phần trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, Khoa;

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung học phần, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm học phần được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;

- Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động đào tạo (giảng dạy, thực hành, thí nghiệm, thực tập...) đối với các học phần do bộ môn quản lý;

- Bảo đảm thực hiện nội dung, chương trình, tiến độ giảng dạy, học tập đối với các học phần đảm nhận đúng quy định;

- Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong bộ môn. Tổ chức sinh hoạt học thuật về nội dung chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Triển khai thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

- Đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ của giảng viên thuộc bộ môn. Đề xuất kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn và phát triển đội ngũ kế cận;

- Chịu trách nhiệm chính về công tác mời giảng viên thỉnh giảng các học phần do bộ môn phụ trách;

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn theo sự phân công của Nhà trường và của Khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Khoa giao.

2. Cơ cấu tổ chức

- Trưởng khoa;

- Phó Trưởng khoa;

- Trưởng bộ môn;

- Trợ lý văn phòng khoa;

- Giáo vụ khoa;

- Giảng viên.

3. Nhiệm vụ cụ thể

3.1. Trưởng khoa: Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh

3.1.1. Chức năng

Trưởng khoa Thương mại & Du lịch là người tham mưu và giúp Hiệu trưởng, trực tiếp điều hành triển khai tổ chức thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý sinh viên và phát triển đội ngũ được Nhà trường giao cho khoa.

3.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trưởng khoa trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của khoa được Trường giao, cụ thể:

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Quản lý toàn diện về nhân sự, đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó trưởng khoa, Trưởng phó bộ môn trực thuộc theo quy định hiện hành. Tổ chức đánh giá công chức, thi đua, khen thưởng, kỷ luật hằng năm trong phạm vi khoa;

- Chủ tịch Hội đồng khoa;

- Phối hợp chỉ đạo phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức thực hiện, quản lý nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đề tài nghiên cứu khoa học đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phân công;

- Thực hiện công tác hợp tác quốc tế, đối ngoại theo kế hoạch phân công, phân cấp;

- Quản lý toàn diện sinh viên hệ chính quy mở tại Trường theo chuyên ngành do khoa phụ trách. Phối hợp với Công đoàn bộ phận, Liên chi đoàn khoa, Chi Hội sinh viên khoa thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của khoa;

- Lập kế hoạch đề nghị tuyển dụng viên chức giảng dạy, hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc trên cơ sở kế hoạch, quy hoạch phát triển của khoa nhằm bổ sung kịp thời đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ phục vụ, đảm bảo sự phát triển liên tục cho khoa. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức hàng năm, xét chọn cán bộ đi học tập dài hạn, ngắn hạn ở trong và ngoài nước theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

- Phối hợp với các đơn vị khác trong Trường tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên có liên quan và các công tác do Hiệu trưởng phân công;

- Tổ chức hội ý giữa lãnh đạo khoa cùng trưởng các bộ môn đầu tuần, giao ban giao toàn khoa đầu tháng và để triển khai các hoạt động của khoa và những hoạt động khác do Nhà trường tổ chức, phân công.

- Ký và đóng dấu Trường các văn bản quản lý hành chính thuộc khoa theo

phân cấp của Hiệu trưởng;

- Trưởng khoa có quyền uỷ quyền cho Phó trưởng khoa các công việc cụ thể nhưng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc uỷ quyền đó;

- Trưởng khoa có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban, Hội nghị do Nhà trường triệu tập. Nếu vắng có lý do phải báo cáo, xin phép trực tiếp Hiệu trưởng và cử người thay thế;

- Chủ động sử dụng đúng mục đích, hợp lý và hiệu quả cơ sở vật chất thuộc khoa quản lý theo quy định hiện hành.

3.2. Phó trưởng khoa: Bà Trương Thị Thanh Thủy, Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

3.2.1. Chức năng

 Phó Trưởng khoa là người giúp Trưởng khoa, trực tiếp điều hành một số công việc được Trưởng khoa phân công.

3.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Phụ trách, giải quyết một số công việc về công tác triển khai kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý sinh viên, quản lý một số bộ môn do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về công việc được phụ trách. Cụ thể:

+ Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố;

+ Phối hợp phòng Đào tạo, phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, phòng Công tác Chính trị và Sinh viên theo dõi tiến độ giảng dạy, biên soạn đề thi, coi thi, chấm thi (đối với giảng viên); sơ kết học kỳ, tổng kết năm học (đối với sinh viên);

+ Quản lý, chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn của 3 Bộ môn: Nhà hàng, Khách sạn, Lữ hành – Hướng dẫn ;

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch sinh hoạt học thuật, toạ đàm, hội thảo... nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học;

+ Triển khai đánh giá rèn luyện, kỷ luật sinh viên; xét đề nghị học bổng, thi đua khen thưởng, chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên theo kế hoạch của Nhà trường;

+ Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động phong trào cho sinh viên;

+ Kiểm soát tiến độ thực hiện ngoại khóa, thực hành, thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp của các bộ môn;

+ Xây dựng và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh

viên theo kế hoạch chung của Nhà trường;

+ Phân công giảng viên thuộc khoa, mời giảng viên kiêm nhiệm làm cố vấn học tập (trên cơ sở đề xuất của các Trưởng bộ môn). Quản lý và đánh giá xếp loại cố vấn học tập thuộc khoa quản lý;

+ Tổng hợp khối lượng giờ giảng và làm thủ tục thanh toán;

+ Chủ tịch một số Hội đồng cấp khoa do Trưởng khoa phân công.

- Có trách nhiệm quyết định các công việc khi được Trưởng khoa ủy quyền và phải báo cáo kịp thời với Trưởng khoa về các công việc đã quyết định. Cùng với Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về các quyết định;

- Tham dự đầy đủ các buổi họp, Hội nghị do Khoa, Nhà trường triệu tập, khi vắng mặt hoặc đi công tác có trách nhiệm báo cáo, xin phép trực tiếp Trưởng khoa.

- Giúp Trưởng khoa trong một số công việc khác khi có yêu cầu.

3.3. Trưởng bộ môn: Ông Nguyễn Tiến Đà, Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Ngô Thị Diệu An, Nguyễn Thị Oanh Kiều

3.3.1. Chức năng

Trưởng bộ môn là người đứng đầu bộ môn, giúp Trưởng khoa, trực tiếp quản lý, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, các hoạt động khác của bộ môn được Khoa, Nhà trường giao.

3.3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trưởng bộ môn trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bộ môn được Khoa, Trường giao, cụ thể:

- Phân công, theo dõi, giám sát cán bộ giảng dạy (kể cả giáo viên thỉnh giảng) thực hiện và hoàn thành các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ;

- Ký xác nhận vào các dạng đề thi của mỗi học phần và bảo đảm tính bảo mật, trực tiếp nộp cho bộ phận quản lý, làm đề thi; Phân công cán bộ coi thi, bố trí cán bộ chấm thi; ký xác nhận vào bảng điểm của giảng viên trong bộ môn phụ trách học phần trước khi gửi giáo vụ khoa và phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng của Trường;

- Thiết kế các đề tài nghiên cứu khoa học, phân công hợp lý giảng viên trong bộ môn thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt học thuật tại Bộ môn;

- Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, những quy định

của khoa và Trường trong phạm vi bộ môn;

- Lập kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nâng cao trình độ, tuyển dụng, hợp đồng lao động;

- Chủ trì công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá viên chức hàng năm tại bộ môn;

- Tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban tại khoa, các buổi họp, hội nghị do Trường tổ chức; nếu có lý do vắng mặt phải báo cáo xin phép trực tiếp Trưởng khoa và cử người thay thế;

- Tổ chức giao ban bộ môn đầu tuần để triển khai các hoạt động của bộ môn và những hoạt động khác do Nhà trường tổ chức, phân công;

- Phân công giảng viên làm cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm các lớp sinh hoạt;

- Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học được khoa và Trường giao cho bộ môn;

- Cuối tháng, gửi thông tin cho Trưởng khoa (nếu có) về những ý kiến cần phản ảnh trong giao ban hàng tháng của trường;

- Kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện công việc cho Trưởng khoa để phối hợp giải quyết;

- Giúp Trưởng khoa trong một số công việc khác khi có yêu cầu.

3.4. Trợ lý văn phòng khoa: Bà Dư Thị Tuyết Nhung

3.4.3.1. Chức năng

Trợ lý văn phòng khoa là người tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo khoa, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ được lãnh đạo khoa phân công.

3.4.3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xử lý văn bản đến, văn bản đi;

- Tham mưu cho Trưởng khoa xây dựng kế hoạch làm việc tuần, tháng dựa trên lịch công tác của nhà trường;

- Tiếp nhận các ý kiến của giảng viên, viên chức trong khoa liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ của khoa báo cáo Trưởng khoa;

- Thực hiện lưu trữ, bảo quản hồ sơ liên quan đến chương trình, đề cương chi tiết, đề cương chi tiết bài giảng các học phần thuộc khoa quản lý;

- Phối hợp phân công cán bộ coi thi, chấm thi, giảng dạy học kỳ phụ;

- Tham mưu cho trưởng khoa các vấn đề liên quan đến GV thỉnh giảng;

- Tham mưu và thực hiện các công việc liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hợp tác quốc tế của khoa;

- Trợ giúp Trưởng khoa trong việc tiếp đón phụ huynh sinh viên và các cá nhân, tổ chức bên ngoài muốn làm việc với khoa;

- Tổng hợp thông tin, định kỳ hoặc yêu cầu đột xuất báo cáo cho Trưởng khoa kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Giúp Trưởng và Phó khoa trong một số công việc khác của Khoa khi có yêu cầu.

3.5. Giáo vụ khoa: Ông Trần Lê Toàn

3.5.1. Chức năng

Giáo vụ khoa là người tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo khoa, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ được lãnh đạo khoa phân công.

3.5.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tiếp nhận, chuyển giao lịch trình giảng dạy; giấy phép nghỉ học, vắng thi của học sinh – sinh viên;

- Tổ chức quản lý hồ sơ điện tử theo quy chế của Bộ GD-ĐT đối với học

sinh, sinh viên thuộc khoa (danh bạ điểm);

- Thực hiện theo dõi, tổng hợp, đánh giá, lưu trữ hồ sơ liên quan quá trình học tập và rèn luyện, quyết định tạm dừng học, thôi học, học lại, khen thưởng, kỷ luật HSSV;

- Thực hiện theo dõi, tổng hợp, đánh giá, đôn đốc, lưu trữ hồ sơ liên quan mảng CVHT

- Tiếp nhận, tổng hợp, chuyển giao kết quả học tập khối Cao đẳng;

- Tham gia hội đồng xét điểm rèn luyện, thi đua khen thưởng, học bổng, chế độ miễn giảm học phí, xét kỷ luật, xét tạm dừng học, buộc thôi học, vào học lại đối với sinh viên của các lớp thuộc khoa quản lý;

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Trưởng khoa về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

3.6. Giáo vụ khoa: Bà Đậu Thị Hường

3.6.1. Chức năng

Giáo vụ khoa là người tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo khoa, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ được lãnh đạo khoa phân công.

3.6.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tiếp nhận, chuyển giao giấy báo nghỉ dạy, dạy bù của giảng viên;

- Theo dõi tình hình thực hiện qui chế, kế hoạch dạy và học, tiến độ giảng dạy của các lớp do khoa quản lý;

- Tổng hợp, theo dõi tình hình sĩ số sinh viên thực tế tại các lớp hàng tuần, hàng tháng;

- Tổ chức quản lý hồ sơ điện tử theo quy chế của Bộ GD-ĐT đối với học

sinh, sinh viên thuộc khoa (lý lịch trích ngang);

- Thực hiện theo dõi, tổng hợp, đánh giá, lưu trữ hồ sơ liên quan quá trình học tập và rèn luyện, quyết định tạm dừng học, thôi học, học lại, khen thưởng, kỷ luật HSSV;

- Tiếp nhận, tổng hợp, chuyển giao kết quả học tập khối Trung cấp, rèn luyện hàng kỳ của HSSV các lớp thuộc khoa quản lý;

- Tìm hiểu nhu cầu, đề xuất cung ứng, chuyển giao, theo dõi sử dụng cơ

sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, văn phòng phẩm;

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Trưởng khoa về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

3.7. Giảng viên

3.7.1. Chức năng

Giảng viên là người truyền thụ kiến thức, kỹ năng, thái độ theo mục tiêu các học phần được khoa phân công giảng dạy cho sinh viên.

3.7.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, các hoạt động khác theo Qui định về Chế độ làm việc của giảng viên của Trường Cao đẳng Thương mại. Cụ thể:

- Chấp hành các quy chế, nội quy, quy định của nhà trường;

- Thực hiện quy định về chế độ làm việc đối với chức danh giảng viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Cụ thể:

+ Xây dựng kế hoạch làm việc hàng năm của giảng viên theo định hướng của Nhà trường;

+ Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy;

+ Thực hiện tiến độ giảng dạy, biên soạn đề thi, coi thi, chấm thi;

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, viết bài đăng bản tin khoa học;

+ Tham gia sinh hoạt học thuật, toạ đàm, hội thảo... nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học;

+ Tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;

+ Kịp thời phản ánh, góp ý về nội dung chương trình, ĐCCT, ĐCCT bài giảng, bài giảng, giáo trình, bài tập, đề thi học phần được phân công giảng dạy cho Trưởng bộ môn để xử lý;

+ Giảng viên được phân công biên soạn đề cương chi tiết học phần phải có nhiệm vụ biên soạn bài giảng, giáo trình và tham gia giảng dạy học phần đó; đồng thời phải bổ sung, cập nhật và tu chỉnh bài giảng hằng năm.

- Được bảo đảm trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc để thực hiện

nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; được cung cấp thông tin liên quan đến

nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

- Được hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và các chính sách khác theo quy định của pháp luật;

- Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch và điều kiện của nhà trường; được tham gia vào việc quản lý và quản trị nhà trường;

- Tham gia quản lý người học và đóng góp trách nhiệm với cộng đồng;

- Đánh giá giảng viên được thực hiện theo quy chế do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Việc đánh giá giảng viên phải phản ánh được thực chất về trình độ chuyên môn, khả năng sư phạm, khả năng nghiên cứu khoa học; về đạo đức, tác phong của giảng viên.

- Chấp hành sự phân công giảng dạy theo kế hoạch của Bộ môn;

- Trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả công việc được Nhà trường, Khoa và Bộ môn giao; 

- Kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện công việc cho Trưởng/Phó bộ môn để phối hợp giải quyết;

- Giúp Trưởng khoa trong một số công việc khác khi có yêu cầu.

3.8. Giảng viên tập sự

3.8.1. Chức năng

Giảng viên tập sự là người đang học hỏi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để chuẩn bị cho học phần được khoa phân công giảng dạy.

3.8.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện theo quy định chung của nhà trường (8 giờ/ngày), thực hiện đúng kế hoạch tập sự đã được thông qua;

- Hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tập sự và phương hướng hoạt động trong tháng tới cho Trưởng bộ môn;

- Thực hiện một số công việc khác do Trưởng/Phó khoa, Trưởng/phó bộ môn giao;

- Trưởng bộ môn và giảng viên hướng dẫn theo dõi, quản lý chuyên môn và tiến độ thực hiện kế hoạch tập sự; Trưởng khoa theo dõi và quản lý về tiến độ và hành chính;

- Kết thức tập sự theo quy định của nhà trường.

- Giúp Trưởng khoa trong một số công việc khác khi có yêu cầu.

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÁN BỘ GIẢNG VIÊN XEM:
DANH BẠTrường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.