Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng


Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của Trường;
- Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy của các Bộ, ngành về công tác khảo thí;
- Xây dựng kế hoạch định kỳ, kiểm tra, đánh giá thực trạng, tìm ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra, đánh giá;
- Xây dựng kế hoạch hằng năm các hoạt động về công tác khảo thí;
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các quy định cụ thể về kiểm tra, thi kết thúc học phần, quản lý điểm thi đối với tất cả các bậc học và triển khai thực hiện;
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi/đề thi hình thức tự luận, vấn đáp và trắc nghiệm;
- Xây dựng kế hoạch bố trí phòng thi, kế hoạch chấm thi, phân công cán bộ coi thi, giám sát thi kết thúc học phần các bậc học;
- Tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo bài thi, nhập điểm và bàn giao điểm thi kết thúc học phần theo đúng quy chế của Bộ và quy định của Nhà trường;
- Tổ hợp, chọn đề thi, sao in, vào túi đề thi cho tất cả các học phần trong Trường;
- Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khảo thí;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao và báo cáo các công việc có liên quan với cấp trên theo yêu cầu.
- Tổ chức triển khai thực hiện chủ chương, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Bộ, Ngành; hình thành văn hóa chất lượng trong giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên của Nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, lập kế hoạch và thực hiện công tác thanh tra đào tạo hàng năm, là thành viên thường trực các Hội đồng có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng trong trường;
- Tổ chức triển khai công tác tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng định kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá;
- Giúp việc cho Hội đồng Tự đánh giá của Nhà trường, là đầu mối tham mưu chỉ đạo tích lũy các tài liệu, minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá, tổng hợp hồ sơ có liên quan và lưu trữ các tài liệu tự đánh giá;
- Tổ chức các hoạt động để nâng cao chất lượng đào tạo: Thăm dò sinh viên, doanh nghiệp, đánh giá giảng viên…; căn cứ kết quả đánh giá, khảo sát lập kế hoạch cải tiến chất lượng;
- Thực hiện 3 công khai, công bố chuẩn đầu ra trên website của Nhà trường, trên các phương tiện thông tin khác theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công thương;
- Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhân sự và phân công công việc

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1

Lê Trần Thanh Hiếu

Trưởng phòng

Thạc sĩ

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về các công việc của phòng, trực tiếp đảm nhận một số công việc:
- Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy của các Bộ, ngành về công tác khảo thí;
- Tổ chức triển khai thực hiện chủ chương, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Bộ, Ngành; hình thành văn hóa chất lượng trong giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên của Nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, là thành viên thường trực các Hội đồng có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng trong trường;
- Tổ chức triển khai công tác tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng định kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá;
- Giúp việc cho Hội đồng Tự đánh giá của Nhà trường, là đầu mối tham mưu chỉ đạo tích lũy các tài liệu, minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá;
- Thực hiện các công việc khác:
+ Tổ hợp, chọn đề thi tất cả các học phần thuộc các khoa: Khoa học Cơ bản và Ngoại ngữ;
+ Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;
+ Thực hiện các loại báo cáo có liên quan của phòng và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2

Phan Thị Hoàng Lê

Chuyên viên

Thạc sĩ

Tham mưu và giúp việc cho trưởng phòng về các mặt công tác:
- Tổ chức các hoạt động để nâng cao chất lượng đào tạo: Thăm dò sinh viên, doanh nghiệp, đánh giá giảng viên, tổ chức thu thập thông tin của HSSV để phục vụ công tác khảo sát…; căn cứ kết quả đánh giá, khảo sát lập kế hoạch cải tiến chất lượng;
- Thực hiện 3 công khai, công bố chuẩn đầu ra trên website của Nhà trường, trên các phương tiện thông tin khác theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công thương;
- Phụ trách việc nhập, kiểm tra điểm thi và bàn giao kết quả thi cho các đơn vị có liên quan; lưu trữ điểm thi theo qui định;
- Thực hiện các công việc khác:
+ Chủ động rà soát, tích lũy các tài liệu, minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá, tổng hợp hồ sơ có liên quan và lưu trữ các tài liệu tự đánh giá;
+ Nghiên cứu xây dựng, đề xuất phần mềm trộn đề thi phù hợp;
+ Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện quy trình các công việc theo ISO trong toàn trường;
+ Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình dự giờ thường xuyên của các Khoa; Xây dựng kế hoạch, sắp xếp lịch họp rút kinh nghiệm dự giờ đột xuất cấp trường. Cuối kỳ, cuối năm học tổng hợp, báo cáo kết quả dự giờ thường xuyên và đột xuất của nhà trường;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng, chủ động nghiên cứu, tham mưu cho trưởng phòng các mảng công việc được phân công.

3

Nguyễn Thị Phượng

Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sĩ

Tham mưu và giúp việc cho trưởng phòng về các mặt công tác:
- Xây dựng kế hoạch bố trí phòng thi, chấm thi, phân công cán bộ coi thi, giám sát thi kết thúc học phần các bậc học:
+ Căn cứ kế hoạch thi của phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch bố trí phòng thi, kế hoạch chấm thi, kế hoạch phân công cán bộ coi thi, giám sát thi gửi các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện;
+ Tổng hợp, kiểm tra tư cách dự thi, làm danh sách thi và công bố danh sách thi kết thúc học phần để HSSV biết;
+ Dồn túi, đánh phách, cắt phách bài thi kết thúc học phần;
+ Tổ chức chấm thi kết thúc học phần;
+ Làm thủ tục thanh toán công tác coi thi, giám sát thi kết thúc học phần
- Thực hiện các công việc khác:
+ Tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và các hoạt động khảo sát khác;
+ Tổng hợp, so sánh, đánh giá kết quả thi
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng, chủ động nghiên cứu, tham mưu cho trưởng phòng các mảng công việc được phân công.

4

Trần Thị Thanh Tâm

Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sĩ

Tham mưu và giúp việc cho trưởng phòng về các mặt công tác:
- Tổ chức sao in, vào túi đề thi kết thúc học phần tất cả các học phần;
- Thực hiện các công việc khác:
+ Phối hợp thực hiện công tác thanh tra đào tạo;
+ Phối hợp trực chấm thi kết thúc học phần;
+ Kiểm tra việc chấp hành giờ giấc lên lớp hằng ngày của giảng viên, giám sát công tác coi thi kết thúc học phần theo sự phân công;
+ Thực hiện công tác giảng dạy kiêm nhiệm theo sự phân công của Khoa TM&DL;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng, chủ động nghiên cứu, tham mưu cho trưởng phòng các mảng công việc được phân công.

5

Lê Thanh Hà

Chuyên viên

Cử nhân

Tham mưu và giúp việc cho trưởng phòng về các mặt công tác:
- Tổ chức chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần
+ Xây dựng kế hoạch/Thông báo chấm phúc khảo bài thi từng học kỳ và thông báo đến các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện;
+ Tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo và lệ phí của HSSV;
+ Tổ chức chấm phúc khảo bài thi;
+ Tổng hợp, báo cáo kết quả, công bố và thanh toán cho các đối tượng có liên quan.
- Thực hiện các công việc khác:
+ Phối hợp nhập, kiểm tra và lưu trữ điểm thi kết thúc học phần;
+ Quản lý bài thi kết thúc học phần theo quy định;
+ Phối hợp sao in đề thi, chuẩn bị túi thi kết thúc học phần;
+ Chuẩn bị túi khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV
+ Phối hợp tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và các hoạt động khảo sát khác
+ Phụ trách công tác hành chính, văn thư của phòng: Tiếp nhận, lưu trữ các loại công văn, giấy tờ đến; Đầu mối gửi các công văn, giấy tờ, văn bản ra ngoài phòng; Đề xuất và quản lý các loại văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn của phòng; Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chế độ lao động của phòng (đi trễ, về sớm, nghỉ ốm, nghỉ phép,…); công tác lễ tân, khánh tiết,…
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng, chủ động nghiên cứu, tham mưu cho trưởng phòng các mảng công việc được phân công.

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CBVC XEM DANH BẠTrường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.