Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Khoa Ngoại ngữ


 

Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

1.1.1. Chức năng

Khoa là đơn vị quản lý hành chính thuộc Trường; trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch, quy định của Trường.

1.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

b. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:

 - Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được giao; tổ chức biên soạn chương trình môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trường. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định hiện hành;

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;

- Xây dựng kế hoạch làm việc hàng năm của giảng viên và viên chức trong khoa theo định hướng của Nhà trường;

c. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

d. Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức học bù, học lại; Phối hợp với Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học cho sinh viên;

e. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên phù hợp với ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

f. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên và người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa;

g. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Trường;

h. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị của đơn vị;

i. Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn thuộc khoa

1.2.1. Chức năng

Bộ môn là đơn vị chuyên môn thuộc khoa, trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về học thuật, đào tạo, hoạt động khoa học và công việc chuyên môn khác của ngành hoặc nhóm ngành được Trường giao.

1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Thực hiện nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa;

b. Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;

c. Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động đào tạo (giảng dạy, thực hành, thực tế, thực tập...) đối với các môn học do bộ môn quản lý;

d. Bảo đảm thực hiện nội dung, chương trình, tiến độ giảng dạy, học tập đối với các môn học đảm nhận đúng quy định;

e. Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong bộ môn. Tổ chức sinh hoạt học thuật về nội dung chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

f. Triển khai thực hiện hoạt động khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

g. Đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ của giảng viên thuộc bộ môn. Đề xuất kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn và phát triển đội ngũ kế cận;

h. Chịu trách nhiệm chính về công tác mời giảng viên thỉnh giảng các môn học do bộ môn phụ trách;

i. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn theo sự phân công của Trường và của khoa;

k. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường, khoa giao.

DANH BẠ:

TT

Họ và tên

Chức vụ/vị trí việc làm

Điện thoại

1

ThS. Dương Thị Minh Hiền

Trưởng khoa

02363.811053 – line 103

2

ThS. Nguyễn Thị Kim Uyên

Phó Trưởng khoa

3

ThS. Nguyễn Thị Hòa

Giáo vụ Khoa

4

ThS. Hà Thị Hạnh

Trưởng bộ môn Tiếng Anh cơ bản

02363.811053 – line 103

5

ThS. Phạm Thị Mai Phương

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh cơ bản

6

ThS.NCS. Nguyễn Phương Thanh

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh cơ bản

7

Ngô Thị Ngọc Ánh

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh cơ bản

8

Trương Nhật Hằng

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh cơ bản

9

Bùi Anh Thư

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh cơ bản

10

ThS. Trần Thị Ngọc Dư

Trưởng bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành

02363.811053 – line 103

11

Nguyễn Hoàng Long

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành

12

ThS. Lê Nguyễn Kim Oanh

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành

13

ThS. Trương Thị Phượng

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành

14

ThS. Nguyễn Huỳnh Ngọc Thanh

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành

15

Thân Thị Tú Anh

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh chuyên ngànhTrường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.