Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Khoa Khoa học Cơ bản1. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

1.1. Chức năng của Khoa

1.1.1. Chức năng

Khoa đào tạo cơ bản là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, trực tiếp triển khai tổ chức thực hiện về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và quản lý, phát triển đội ngũ của đơn vị theo phân cấp của Nhà trường

1.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1.1.2.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch làm việc hàng năm của giảng viên và viên chức trong Khoa theo định hướng của Nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố;

- Phối hợp phòng Đào tạo, phòng Thanh tra, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, phòng Công tác Chính trị và Sinh viên theo dõi tiến độ giảng dạy, biên soạn đề thi, coi thi, chấm thi; sơ kết học kỳ, tổng kết năm học.

1.1.2.2. Phối hợp với các phòng chức năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; bao gồm:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, viết bài đăng bản tin khoa học theo kế hoạch của Nhà trường;

- Phối hợp biên soạn, phát triển chương trình đào tạo được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức biên soạn đề cương chi tiết, đề cương chi tiết bài giảng các học phần thuộc khoa quản lý;

- Xây dựng và thực hiện các đề án, biên soạn tài liệu học tập, giáo trình, bài giảng... theo định hướng phát triển của Nhà trường;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch sinh hoạt học thuật, toạ đàm, hội thảo... nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

1.1.2.3. Quản lý giảng viên, giảng viên thỉnh giảng, viên chức trong khoa, bao gồm:

-  Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; Đề xuất tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu công việc của khoa;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và viên chức thuộc khoa;

- Phân công giảng viên thuộc khoa làm cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm theo yêu cầu của Nhà trường;

- Tổ chức đánh giá kết quả làm việc của cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Nhà trường;

- Đề xuất mời giảng viên các trường, các doanh nghiệp về giảng dạy học phần thuộc bộ môn, khoa quản lý. Quản lý và đánh giá kết quả, xác nhận thanh toán giờ giảng cho những giảng viên thỉnh giảng.

1.1.2.4. Đề xuất kế hoạch mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu... phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo theo yêu cầu của chuẩn đầu ra.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trong quy định này, căn cứ vào quy mô đào tạo và đặc điểm ngành nghề đào tạo, Hiệu trưởng giao bổ sung nhiệm vụ đối với khoa khi cần thiết.

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn thuộc Khoa

1.2.1. Chức năng

Bộ môn là đơn vị chuyên môn thuộc Khoa, trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp giảng dạy, đánh giá các học phần thuộc bộ môn quản lý; các hoạt động khoa học, công nghệ và chuyên môn khác.

1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một số học phần trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, Khoa;

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung học phần, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm học phần được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;

- Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động đào tạo (giảng dạy, thực hành, thí nghiệm, thực tập...) đối với các học phần do bộ môn quản lý;

- Bảo đảm thực hiện nội dung, chương trình, tiến độ giảng dạy, học tập đối với các học phần đảm nhận đúng quy định;

- Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong bộ môn. Tổ chức sinh hoạt học thuật về nội dung chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Triển khai thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

- Đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ của giảng viên thuộc bộ môn. Đề xuất kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn và phát triển đội ngũ kế cận;

- Chịu trách nhiệm chính về công tác mời giảng viên thỉnh giảng các học phần do bộ môn phụ trách;

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn theo sự phân công của Nhà trường và của Khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Khoa giao.

 2. Cơ cấu tổ chức

- Trưởng khoa;

- Phó Trưởng khoa;

- Các Trưởng bộ môn thuộc khoa;

- Trợ lý văn phòng khoa;

- Giảng viên

3. Nhiệm vụ cụ thể

3.1. Trưởng Khoa: Ông Lê Đức Doanh

3.1.1. Chức năng: Trưởng khoa là người tham mưu và giúp Hiệu trưởng, trực tiếp điều hành triển khai tổ chức thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ được Nhà trường giao cho Khoa.

3.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trưởng khoa trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Khoa được Trường giao, cụ thể:

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Quản lý toàn diện về nhân sự, đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó trưởng khoa, Trưởng phó bộ môn trực thuộc theo quy định hiện hành. Tổ chức đánh giá công chức, thi đua, khen thưởng, kỷ luật hằng năm trong phạm vi khoa;

- Chủ tịch Hội đồng khoa;

- Phối hợp chỉ đạo phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức thực hiện, quản lý nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đề tài nghiên cứu khoa học đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phân công;

- Thực hiện công tác hợp tác quốc tế, đối ngoại theo kế hoạch phân công, phân cấp;

- Phối hợp với Công đoàn bộ phận, Liên chi đoàn khoa, Chi Hội sinh viên khoa thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của khoa;

- Lập kế hoạch đề nghị tuyển dụng viên chức giảng dạy, hợp đồng vụ việc trên cơ sở kế hoạch, quy hoạch phát triển của Khoa nhằm bổ sung kịp thời đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ phục vụ, đảm bảo sự phát triển liên tục cho Khoa. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức hàng năm, xét chọn cán bộ đi học tập dài hạn, ngắn hạn ở trong và ngoài nước theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

- Phối hợp với các đơn vị khác trong Trường tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên có liên quan và các công tác do Hiệu trưởng phân công;

- Tổ chức hội ý giữa lãnh đạo Khoa cùng Trưởng các Bộ môn đầu tuần, giao ban toàn Khoa đầu tháng và để triển khai các hoạt động của Khoa và những hoạt động khác do Nhà trường tổ chức, phân công.

- Ký và đóng dấu Trường các văn bản quản lý hành chính thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Trưởng khoa có thể uỷ quyền cho Phó trưởng khoa các công việc cụ thể nhưng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc uỷ quyền đó;

- Trưởng khoa có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban, Hội nghị do Nhà trường triệu tập. Nếu vắng có lý do phải báo cáo, xin phép trực tiếp Hiệu trưởng và cử người thay thế;

- Chủ động sử dụng đúng mục đích, hợp lý và hiệu quả cơ sở vật chất thuộc khoa quản lý theo quy định hiện hành;

3.2. Phó trưởng Khoa: Ông Hồ Công Huân

3.2.1. Chức năng: Phó Trưởng khoa là người giúp Trưởng khoa, trực tiếp điều hành một số mảng công việc được Trưởng khoa phân công.

3.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Phụ trách, giải quyết một hoặc một số mảng công việc về công tác triển khai kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý một số bộ môn do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về công việc được phụ trách;

- Có trách nhiệm quyết định các công việc khi được Trưởng khoa uỷ quyền và phải báo cáo với Trưởng khoa về các công việc đã quyết định. Cùng với Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về các quyết định;

- Tham dự đầy đủ các buổi họp, Hội nghị do Khoa, Nhà trường triệu tập, khi vắng mặt hoặc đi công tác có trách nhiệm báo cáo, xin phép trực tiếp Trưởng khoa.

3.2.3. Cụ thể công việc đảm nhận

- Thay thế điều hành Khoa khi có bàn giao và được ủy quyền của Trưởng Khoa;

- Giúp Trưởng khoa quản lý công tác chuyên môn của các mảng công việc cụ thể:

+ Phối hợp phòng Đào tạo, phòng Thanh tra, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, phòng Công tác Chính trị và Sinh viên theo dõi tiến độ giảng dạy, biên soạn đề thi, coi thi, chấm thi (đối với giảng viên);

+ Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị & sinh viên, Khoa chuyên ngành về công tác giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập;

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức biên soạn đề cương chi tiết, đề cương chi tiết bài giảng các học phần thuộc Khoa quản lý;

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch sinh hoạt học thuật, toạ đàm, hội thảo... nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học;

+ Chỉ đạo các Trưởng bộ môn về phân công, điều chỉnh giờ giảng của giảng viên theo đúng định hướng, kế hoạch của Nhà trường và báo cáo cho Trưởng khoa biết;

+ Chỉ đạo Trợ lý văn  phòng  khoa tổng  hợp  kế hoạch  làm việc của giảng viên, kết quả học tập các học phần thuộc Khoa quản lý hằng kỳ, năm báo cáo Trưởng khoa;

+ Ký duyệt, kiểm soát lịch trình, giáo án, đôn đốc giảng viên thực hiện đúng giờ giấc lên lớp;

+ Ký duyệt, kiểm soát kế hoạch nghỉ dạy, dạy bù của giảng viên trong Khoa;

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức dự giờ có kế hoạch và đột xuất, sinh hoạt học thuật, tọa đàm, giao lưu cấp Khoa;

- Có trách nhiệm quyết định các công việc khi được Trưởng khoa ủy quyền và phải báo cáo kịp thời với Trưởng khoa về các công việc đã quyết định. Cùng với Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về các quyết định

- Kịp thời báo cáo tiến độ và tình hình thực hiện công việc cho Trưởng khoa biết để giải quyết;

- Thay mặt Trưởng khoa tham gia các buổi họp của nhà trường liên quan đến Khoa khi được ủy quyền;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa;

- Khi vắng mặt, các công việc bàn giao lại cho Trưởng khoa xử lý

3.3. Trưởng bộ môn

­- Ông Trần Đình Bình -Trưởng Bộ môn Kỹ năng mềm

- Bà Phạm Thị Hoa - Trưởng Bộ môn Chính trị

- Ông Mai Duy Phước - Trưởng Bộ môn Pháp luật

- Bà Đinh Phạm Thảo - Trưởng Bộ môn Tin học

- Ông Hoàng Tiến Dũng - Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất

3.3.1. Chức năng: Trưởng bộ môn là người đứng đầu bộ môn, giúp Trưởng khoa, trực tiếp quản lý, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, các hoạt động khác của bộ môn được Khoa, Nhà trường giao.

3.3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trưởng bộ môn trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bộ môn được Khoa, Trường giao; cụ thể:

- Phân công, theo dõi, giám sát cán bộ giảng dạy (kể cả giáo viên thỉnh giảng) thực hiện và hoàn thành các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ;

- Ký xác nhận vào các dạng đề thi của mỗi học phần và bảo đảm tính bảo mật, trực tiếp nộp cho bộ phận quản lý, làm đề thi; Phân công cán bộ coi thi, bố trí cán bộ chấm thi; ký xác nhận vào bảng điểm của giảng viên trong bộ môn phụ trách học phần trước khi gửi giáo vụ khoa và phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng của Trường;

- Thiết kế các đề tài nghiên cứu khoa học, phân công hợp lý giảng viên trong bộ môn thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt học thuật tại Bộ môn;

- Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, những quy định của khoa và Trường trong phạm vi bộ môn;

- Lập kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nâng cao trình độ, tuyển dụng, hợp đồng lao động;

- Chủ trì công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá viên chức hàng năm tại bộ môn;

- Tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban tại Khoa, các buổi họp, hội nghị do Trường tổ chức; nếu có lý do vắng mặt phải báo cáo xin phép trực tiếp Trưởng khoa và cử người thay thế;

- Tổ chức giao ban bộ môn đầu tuần để triển khai các hoạt động của bộ môn và những hoạt động khác do Nhà trường tổ chức, phân công;

- Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học được Khoa và Trường giao cho bộ môn;

- Cuối tháng, gửi thông tin cho Trưởng khoa (nếu có) về những ý kiến cần phản ảnh trong giao ban hàng tháng của trường; Kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện công việc cho Trưởng khoa để phối hợp giải quyết; Giúp Trưởng khoa trong một số công việc khác khi có yêu cầu.

3.4. Trợ lý văn phòng khoa: Bà Trần Thị Tường Vi

3.4.1. Chức năng: Trợ lý văn phòng khoa là người tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo khoa, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ được lãnh đạo Khoa phân công.

3.4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xử lý văn bản đến, văn bản đi;

- Tham mưu cho Trưởng khoa xây dựng kế hoạch làm việc tuần, tháng dựa trên lịch công tác của nhà trường;

- Tiếp nhận các ý kiến của giảng viên, viên chức trong Khoa liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ của Khoa báo cáo Trưởng khoa;

- Thực hiện lưu trữ, bảo quản hồ sơ liên quan đến chương trình, đề cương chi tiết, đề cương chi tiết bài giảng các học phần thuộc Khoa quản lý;

- Phối hợp phân công cán bộ coi thi, chấm thi, giảng dạy học kỳ phụ;

- Tham mưu cho Trưởng khoa các vấn đề liên quan đến giảng viên thỉnh giảng;

- Tham mưu và thực hiện các công việc liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hợp tác quốc tế của Khoa;

- Trợ giúp Trưởng khoa trong việc tiếp đón phụ huynh học sinh - sinh viên và các cá nhân, tổ chức bên ngoài muốn làm việc với Khoa;

- Tổng hợp thông tin, định kỳ hoặc yêu cầu đột xuất báo cáo cho Trưởng khoa kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Tiếp nhận, chuyển giao lịch trình giảng dạy, giấy báo nghỉ dạy, dạy bù của giảng viên; giấy phép nghỉ học, vắng thi của học sinh - sinh viên;

- Theo dõi tình hình thực hiện qui chế, kế hoạch dạy và học, tiến độ giảng dạy của các lớp do Khoa quản lý;

- Tìm hiểu nhu cầu, đề xuất cung ứng, chuyển giao, theo dõi sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, văn phòng phẩm;

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Trưởng khoa về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

3.5. Giảng viên

3.5.1. Chức năng: là người truyền thụ kiến thức, kỹ năng, thái độ theo mục tiêu các học phần được Khoa phân công giảng dạy cho sinh viên.

3.5.2. Nhiệm vụ và quyền hạn: giảng dạy, nghiên cứu khoa học, các hoạt động khác theo Qui định về Chế độ làm việc của giảng viên của Trường Cao đẳng Thương mại; cụ thể:

- Chấp hành các quy chế, nội quy, quy định của Nhà trường;

- Thực hiện quy định về chế độ làm việc đối với chức danh giảng viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Được bảo đảm trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

- Được hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và các chính sách khác theo quy định của pháp luật;

- Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch và điều kiện của nhà trường; được tham gia vào việc quản lý và quản trị nhà trường;

- Tham gia quản lý người học và đóng góp trách nhiệm với cộng đồng;

- Đánh giá giảng viên được thực hiện theo quy chế do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Việc đánh giá giảng viên phải phản ánh được thực chất về trình độ chuyên môn, khả năng sư phạm, khả năng nghiên cứu khoa học; về đạo đức, tác phong của giảng viên.

- Kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện công việc cho Trưởng/Phó bộ môn để phối hợp giải quyết;

- Giúp Trưởng khoa trong một số công việc khác khi có yêu cầu.

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÁN BỘ GIẢNG VIÊN XEM:
DANH BẠTrường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.