Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Khoa Quản trị kinh doanh


Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

1.1.1. Chức năng

Khoa Quản trị kinh doanh là đơn vị quản lý hành chính thuộc Trường; trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch, quy định của Trường.

1.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:

+ Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được giao; tổ chức biên soạn chương trình môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trường. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định hiện hành;

+ Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức học bù, học lại, kiểm tra, thi hết môn cho sinh viên;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên phù hợp với ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên và người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa;

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Trường;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị của đơn vị;

- Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn thuộc khoa

1.2.1. Chức năng

Bộ môn là đơn vị chuyên môn thuộc khoa, trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về học thuật, đào tạo, hoạt động khoa học và công việc chuyên môn khác của ngành hoặc nhóm ngành được Trường giao.

1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa;

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;

- Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động đào tạo (giảng dạy, thực hành, thực tế, thực tập...) đối với các môn học do bộ môn quản lý;

- Bảo đảm thực hiện nội dung, chương trình, tiến độ giảng dạy, học tập đối với các môn học đảm nhận đúng quy định;

- Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong bộ môn. Tổ chức sinh hoạt học thuật về nội dung chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Triển khai thực hiện hoạt động khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

- Đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ của giảng viên thuộc bộ môn. Đề xuất kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn và phát triển đội ngũ kế cận;

- Chịu trách nhiệm chính về công tác mời giảng viên thỉnh giảng các môn học do bộ môn phụ trách;

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn theo sự phân công của Trường và của khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường, khoa giao.

DANH BẠ:

TT

Họ và tên

Chức vụ/vị trí việc làm

Điện thoại

 

1

TS. Tống Phước Phong

Trưởng khoa

02363.811053 – line 101

 

2

ThS. Hoàng Công Tuấn

Phó Trưởng khoa

 

3

ThS. Trương Xuân Hương

Trợ lý Văn phòng khoa

 

4

ThS. Lê Thị Mỹ Dung

Trưởng Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

02363.811053 – line 101

 

5

ThS. Hồ Thị Mỹ Kiều

Phó Trưởng Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

 

6

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

Giảng viên Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

 

7

ThS. Lê Thị Kiều My

Giảng viên Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

 

8

ThS. Trần Thị Hoài Nam

Giảng viên Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

 

9

ThS. Trần Thị Kim Phượng

Giảng viên Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

 

10

ThS. Hồ Thị Ngọc Phượng

Giảng viên Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

 

11

ThS. Nguyễn Ngọc Thứ

Giảng viên Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

 

12

ThS. Đặng Thị Thanh Tú

Trưởng Bộ môn Marketing

 

13

ThS. Thái Thị Cẩm Nhung

Giảng viên Bộ môn Marketing

 

14

TS. Hà Thị Duy Linh

Giảng viên Bộ môn Marketing

 

15

ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh

Giảng viên Bộ môn Marketing

 

16

ThS. Lê Trịnh Diễm Loan

Giảng viên Bộ môn Marketing

 

17

ThS. Hồ Thị Thanh Thanh

Giảng viên Bộ môn Marketing

 Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.