Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Khoa Kế toán - Tài chính


1. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
1.1. Chức năng
a. Khoa
Khoa là đơn vị quản lý hành chính thuộc Trường; trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch, quy định của Trường.

b. Bộ môn
Bộ môn là đơn vị chuyên môn thuộc khoa, trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về học thuật, đào tạo, hoạt động khoa học và công việc chuyên môn khác của ngành hoặc nhóm ngành được Trường giao.

1.2. Nhiệm vụ
1.2.1. Khoa
1.2.1.1. Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

1.2.1.2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:

- Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được giao; tổ chức biên soạn chương trình môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trường. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định hiện hành;
- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;
- Xây dựng kế hoạch làm việc hàng năm của giảng viên và viên chức trong khoa theo định hướng của Nhà trường;1.2.1.3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa; 1.2.1.4. Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức học bù, học lại, kiểm tra, thi hết môn cho sinh viên;
1.2.1.5. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên phù hợp với ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;
1.2.1.6. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên và người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa;

1.2.1.7. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Trường;
1.2.1.8. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị của đơn vị;
1.2.1.9. Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.

1.2.2. Bộ môn
1.2.2.1. Thực hiện nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa;
1.2.2.2. Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;
1.2.2.3. Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động đào tạo (giảng dạy, thực hành, thực tế, thực tập...) đối với các môn học do bộ môn quản lý;
1.2.2.4. Bảo đảm thực hiện nội dung, chương trình, tiến độ giảng dạy, học tập đối với các môn học đảm nhận đúng quy định;
1.2.2.5. Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong bộ môn. Tổ chức sinh hoạt học thuật về nội dung chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
1.2.2.6. Triển khai thực hiện hoạt động khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;
1.2.2.7. Đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ của giảng viên thuộc bộ môn. Đề xuất kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn và phát triển đội ngũ kế cận;
1.2.2.8. Chịu trách nhiệm chính về công tác mời giảng viên thỉnh giảng các môn học do bộ môn phụ trách;
1.2.2.9. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn theo sự phân công của Trường và của khoa;
1.2.2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường, khoa giao.

2. Cơ cấu tổ chức
- Hội đồng khoa;
- 01 Trưởng khoa, 01 Phó trưởng khoa, 01 trợ lý văn phòng khoa và 01 Giáo vụ khoa;
- Các bộ môn thuộc khoa:
+ Bộ môn Kế toán

+ Bộ môn Tài chính

3. Nhiệm vụ cụ thể
3.1. Hội đồng Khoa
- Hội đồng khoa được thành lập, hoạt động theo quyết định của Hiệu trưởng.
- Hội đồng khoa đưc thành lp đtư vn cho Trưởng khoa triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa về:
+ Chiến lược phát triển, xác định các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về tất cả các lĩnh vực công tác trong khoa;
+ Quy hoạch cán bộ cho mỗi giai đoạn phát triển của khoa và lập kế hoạch hàng năm về biên chế, chỉ tiêu cán bộ của khoa;
+ Xem xét, bổ sung và hoàn thiện chương trình đào tạo và chương trình môn học;
+ Thẩm định các giáo trình, các đề tài nghiên cứu khoa học, quy định sinh hoạt học thuật trong khoa; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ viên chức trong khoa;

+ Xét duyệt các đề xuất về trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đào tạo của khoa.

3.2. Trưởng khoa: Ông Nguyễn Đức Phổ

Trưởng khoa là người tham mưu và giúp Hiệu trưởng; trực tiếp điều hành, triển khai, tổ chức thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực tập, quản lý sinh viên và phát triển đội ngũ được Trường giao. Trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của khoa được Trường giao, cụ thể:
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Quản lý toàn diện về nhân sự, đề xuất với Giám hiệu về công tác nhân sự của khoa, bộ môn thuộc khoa;
- Kiểm soát các hoạt động của các bộ môn, điều chỉnh hoạt động của các bộ môn khi thấy cần thiết;
- Đề xuất, tham mưu Giám hiệu phát triển chương trình giáo dục, chuyên ngành đào tạo, các chương trình bồi dưỡng trong phạm vi chuyên môn của khoa;
- Tổ chức công tác biên soạn (đề cương chi tiết, bài giảng chung, giáo trình...), công tác nghiên cứu khoa học;
- Tổ chức thực hiện, quản lý nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đề tài nghiên cứu khoa học đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phân công;
- Thực hiện công tác hợp tác quốc tế, đối ngoại theo kế hoạch phân công, phân cấp;
- Quản lý toàn diện sinh viên hệ chính quy mở tại Trường theo chuyên ngành do khoa phụ trách. Phối hợp với Công đoàn bộ phận, Liên chi đoàn khoa, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của khoa;
- Đề đạt điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và những kiến nghị khác của khoa;
- Kiểm soát, điều phối giờ giảng, phân công giảng viên hướng dẫn thực tập, giảng viên chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp;
- Duyệt phân công giờ giảng, tổng hợp khối lượng và làm thủ tục thanh toán giờ giảng của giảng viên;
- Tổ chức hội nghị, hội thảo và xử lý các khiếu nại, thắc mắc của giảng viên, phúc khảo của HSSV;
- Tiếp nhận và quản lý đề thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp từ các Trưởng bộ môn;
- Chủ trì các cuộc họp khoa và xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa theo nhiệm vụ được giao phù hợp với từng tháng, từng học kỳ và từng năm học;
- Kiểm soát tiến độ thực hiện ngoại khóa, thực hành, thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp của các bộ môn;
- Phối hợp với các đơn vị khác trong Trường tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên có liên quan và các công tác do Hiệu trưởng phân công;

- Phối hợp các hoạt động đoàn thể trong đơn vị;
- Tổ chức hội ý giữa lãnh đạo khoa cùng trưởng các bộ môn đầu tuần, giao ban toàn khoa đầu tháng để triển khai các hoạt động của khoa và những hoạt động khác do Trường tổ chức, phân công;
- Trưởng khoa có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban, hội nghị do Trường triệu tập. Nếu vắng có lý do phải báo cáo, xin phép trực tiếp Hiệu trưởng và cử người thay thế;
- Trưởng khoa có quyền uỷ quyền cho Phó trưởng khoa các công việc cụ thể nhưng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc uỷ quyền;
- Quản lý tài sản, thiết bị toàn đơn vị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công.

3.2. Phó trưởng khoa: Bà Bùi Thị Lệ
Phó Trưởng khoa là người giúp Trưởng khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ do nhà trường giao, chịu trách nhiệm trước nhà trường và Trưởng khoa kết quả các công việc trong phạm vi phụ trách;
- Thay thế điều hành khoa khi có bàn giao và được ủy quyền;
- Giúp Trưởng khoa quản lý các mảng công việc:
+ Công tác giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập, công tác học sinh – sinh viên;
+ Tổ chức sơ, tổng kết trong khối học sinh – sinh viên;
+ Kiểm soát, đôn đốc giảng viên thực hiện đúng giờ giấc lên lớp, lịch trình, giáo án;
+ Kiểm soát kế hoạch nghỉ dạy, dạy bù;
+ Lập kế hoạch và tổ chức dự giờ, sinh hoạt học thuật, tọa đàm, giao lưu cấp khoa;
+ Kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch chuyên môn của các bộ môn như dự giờ, ngân hàng đề thi, sinh hoạt chuyên môn;
- Kịp thời báo cáo tiến độ và tình hình thực hiện công việc cho Trưởng khoa biết để giải quyết;
- Thay mặt Trưởng khoa tham gia các buổi họp của nhà trường liên quan đến khoa khi được ủy quyền;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa;
- Khi vắng mặt, các công việc bàn giao lại cho Trưởng khoa xử lý.

3.3. Trưởng bộ môn: Ông Huỳnh Văn Bình, Ông Huỳnh Văn Đặng 
Trưởng bộ môn là người đứng đầu bộ môn, giúp Trưởng khoa, trực tiếp quản lý, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, các hoạt động khác của bộ môn được Trường, khoa giao.
Trưởng bộ môn trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bộ môn được Trường, khoa giao, cụ thể:
- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các học phần trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa do bộ môn quản lý;
- Ký xác nhận vào các dạng đề thi của mỗi môn học và bảo đảm tính bảo mật, trực tiếp nộp cho bộ phận quản lý, làm đề thi; Phân công cán bộ coi thi, bố trí cán bộ chấm thi; ký xác nhận vào bảng điểm của giảng viên trong bộ môn phụ trách môn học trước khi gửi giáo vụ khoa và phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng của Trường;
- Lập kế hoạch công tác từng tuần, từng tháng, từng học kỳ của bộ môn, gửi cho trợ lý khoa và báo cáo cho Trưởng khoa;
- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được khoa và trường giao;
- Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của trường và của khoa;
- Tổ chức sinh hoạt học thuật, dự giờ, cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; lưu trữ các biên bản sinh hoạt đúng quy định;
- Quản lý giảng viên hướng dẫn thực tập, giảng viên chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp; gửi kết quả về Trưởng khoa để tổng hợp theo thời gian quy định; tập hợp lịch trình hướng dẫn thực tập của bộ môn và đưa lên thông tin chung của khoa đúng quy định;
- Sau khi được Trưởng khoa giao nhiệm vụ, Trưởng bộ môn phân công giảng viên hướng dẫn tập sự và theo dõi quá trình tập sự của giảng viên tập sự, báo cáo với Trưởng khoa kết quả phân công và tiến độ thực hiện kế hoạch của giảng viên tập sự;
-  Kiểm tra, tiếp nhận văn bản do Trưởng khoa gửi, tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện đúng tiến độ nội dung các công việc của nhà trường, khoa giao đến từng giảng viên trong bộ môn;
- Chủ trì công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá viên chức hàng năm tại bộ môn;
- Tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban tại khoa, các buổi họp, hội nghị do Trường tổ chức; nếu có lý do vắng mặt phải báo cáo xin phép trực tiếp Trưởng khoa và cử người thay thế;
- Tổ chức giao ban bộ môn định kỳ để triển khai các hoạt động của bộ môn và những hoạt động khác do khoa tổ chức, phân công;
-  Đề xuất giảng viên làm cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm các lớp sinh hoạt;
- Báo cáo Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa thông tin về kế hoạch các cuộc họp do bộ môn tổ chức;
- Báo cáo Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa kế hoạch dự giờ các giảng viên trong bộ môn;

- Phối hợp với các Trưởng bộ môn thuộc khoa để tổ chức các hoạt động sinh hoạt học thuật, hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tọa đàm ...;
- Kịp thời báo cáo tình hình thực hiện công việc và tiến độ thực hiện công việc cho Trưởng khoa để phối hợp giải quyết;
- Có trách nhiệm tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học được khoa và Trường giao cho bộ môn.
- Giúp Trưởng khoa trong một số hoạt động khác khi có yêu cầu.

3.4. Phó bộ môn: Bà Phạm Thị Thanh Son, Bà Lê Thị Mỹ Phương 
Phó Trưởng bộ môn là người giúp Trưởng bộ môn, trực tiếp quản lý, điều hành một số nhiệm vụ của bộ môn do Trưởng bộ môn phân công.
- Giúp việc cho Trưởng bộ môn điều hành, thực hiện kế hoạch giảng dạy; 
- Giúp việc cho Trưởng bộ môn theo dõi công tác biên soạn ĐCCT, bài giảng một số học phần do bộ môn quản lý; chịu sự phân công của Trưởng bộ môn trong việc biên soạn và quản lý ĐCCT, bài giảng, giáo trình một số học phần do bộ môn quản lý;
- Giúp việc cho Trưởng bộ môn quản lý cơ sở vật chất, thiết bị;
- Thay thế Trưởng bộ môn giải quyết công việc bộ môn khi Trưởng bộ môn vắng mặt.
- Khi được uỷ quyền của Trưởng bộ môn, có toàn quyền quyết định về các công việc của bộ môn và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ môn, Trưởng khoa, Hiệu trưởng. Phó Trưởng bộ môn có trách nhiệm báo cáo các công việc được giao và những công việc đã triển khai, quyết định thay Trưởng bộ môn trong thời gian được uỷ quyền;
- Có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban do Trưởng bộ môn uỷ quyền và các buổi họp, hội nghị do Trường tổ chức nếu có thành phần; Nếu vắng mặt có lý do phải báo cáo, xin phép trực tiếp Trưởng bộ môn.