Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Khoa Kế toán - Tài chính


Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa

1.1.1. Chức năng

Khoa là đơn vị quản lý hành chính thuộc Trường; trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch, quy định của Trường.

1.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

b. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:

- Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được giao; tổ chức biên soạn chương trình môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trường. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định hiện hành;

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;

c. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

d. Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức học bù, học lại, kiểm tra, thi hết môn cho sinh viên;

e. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên phù hợp với ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

f. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên và người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa;

g. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Trường;

h. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị của đơn vị;

i. Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trong quy định này, căn cứ vào quy mô đào tạo và đặc điểm ngành nghề đào tạo, Hiệu trưởng giao bổ sung nhiệm vụ đối với khoa khi cần thiết.

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn thuộc khoa

1.2.1. Chức năng

Bộ môn là đơn vị chuyên môn thuộc khoa, trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về học thuật, đào tạo, hoạt động khoa học và công việc chuyên môn khác của ngành hoặc nhóm ngành được Trường giao.

1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa;

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;

-  Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động đào tạo (giảng dạy, thực hành, thực tế, thực tập...) đối với các môn học do bộ môn quản lý;

- Bảo đảm thực hiện nội dung, chương trình, tiến độ giảng dạy, học tập đối với các môn học đảm nhận đúng quy định;

- Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong bộ môn. Tổ chức sinh hoạt học thuật về nội dung chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Triển khai thực hiện hoạt động khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

- Đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ của giảng viên thuộc bộ môn. Đề xuất kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn và phát triển đội ngũ kế cận;

- Chịu trách nhiệm chính về công tác mời giảng viên thỉnh giảng các môn học do bộ môn phụ trách;

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn theo sự phân công của Trường và của khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường, khoa giao.

DANH BẠ:

TT

Họ và tên

Chức vụ/vị trí việc làm

Điện thoại

1

ThS. Nguyễn Đức Phổ

Trưởng Khoa

02363.811053 – line 102

2

TS. Trần Thị Kim Phú

Phó trưởng khoa

3

ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

Trợ lý Khoa

4

ThS. Huỳnh Văn Bình

Trưởng Bộ môn Kế toán

02363.811053 – line 109

5

ThS. Phạm Thị Thanh Son

Phó trưởng Bộ môn Kế toán

6

TS. Nguyễn Thị Thu Đến

Giảng viên Bộ môn Kế toán

7

ThS. Nguyễn Thị Bích Lài

Giảng viên Bộ môn Kế toán

8

ThS. Trần Thị Sáu

Giảng viên Bộ môn Kế toán

9

ThS. Võ Thị Thanh Thủy

Giảng viên Bộ môn Kế toán

10

ThS. Nguyễn Thị Huyền

Giảng viên Bộ môn Kế toán

11

ThS. Nguyễn Hoàng Thiên Kim

Giảng viên Bộ môn Kế toán

12

ThS. Hồ Thị Như Minh

Giảng viên Bộ môn Kế toán

13

TS. Ngô Thị Hoài Nam

Giảng viên Bộ môn Kế toán

14

ThS. Nguyễn Như Nguyệt

Giảng viên Bộ môn Kế toán

15

ThS. Đinh Thị Quế

Giảng viên Bộ môn Kế toán

16

ThS. Trần Thị Bích Tâm

Giảng viên Bộ môn Kế toán

17

TS. Huỳnh Văn Đặng

Trưởng Bộ môn Tài chính

02363.811053 – line 109

18

TS. Đinh Thanh Nhàn

Giảng viên Bộ môn Tài chính

19

ThS. Nguyễn Thị Việt Châu

Giảng viên Bộ môn Tài chính

20

ThS. Nguyễn Thị Ly

Giảng viên Bộ môn Tài chính

21

ThS. Hoàng Thị Thắm

Giảng viên Bộ môn Tài chính