Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng


Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện về công tác liên kết đào tạo, đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng ngoài chính qui.

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Phối hợp với các đơn vị và trực tiếp thực hiện công tác tuyển sinh mở lớp;

b. Phối hợp với phòng Khoa học và Công nghệ lập kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng theo hợp đồng và yêu cầu của đối tác;

c. Phối hợp với Trung tâm Đối ngoại truyền thông và Hỗ trợ sinh viên thực hiện quảng bá tuyển sinh lên website Nhà trường

d. Phối hợp với phòng Đào tạo và các Khoa xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập của các lớp;

đ. Phối hợp với phòng tài chính kế toán lập dự toán thu chi các lớp và thanh toán các theo quy định tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường

e. Phối hợp với các đơn vị liên kết thực hiện hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng;

f. Quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; tổng kết đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng; đề xuất phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và quản lý đào tạo; tổng hợp, đề xuất, công nhận tốt nghiệp, khen thưởng kỷ luật đối với học viên và sinh viên theo chức năng;

g. Xây dựng dự toán nội dung các hoạt động dịch vụ và triển khai thực hiện theo qui định của Nhà nước và qui chế chi tiêu nội bộ của Trường;

DANH BẠ:

TT

Họ và tên

Chức vụ/vị trí việc làm

Điện thoại

1

ThS. Nguyễn  Văn Hà

Giám đốc

02363.811053 – line 133

2

Đinh Văn Hoài

Trợ lý Hiệu trưởng

02363.811053 – line 133

3

ThS. Nguyễn Thị Ân Oanh

Chuyên viên

02363.811053 – line 133Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.