Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Phòng Tài chính Kế toán


Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện về công tác tài chính, kế toán của Trường.

1.2. Nhiệm vụ

a. Lập kế hoạch tài chính theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

b. Thực hiện công tác lập kế hoạch tài chính cùng chính sách xây dựng dự toán hoạt động tài chính hàng quý, năm theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

c. Thực hiện quản lý tài chính, công tác kế toán theo nội dung tại các Nghị định có hiệu lực hiện hành của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, các văn bản hướng dẫn có liên quan của các cơ quan quản lý nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;

d. Thực hiện công tác kho, quỹ, công tác quản lý thu - chi các nguồn kinh phí của Trường, theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

đ. Thực hiện công tác quyết toán tài chính, công tác kiểm kê, thanh lý tài sản, công tác kiểm toán hàng năm, theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

DANH BẠ:

TT

Họ và tên

Chức vụ/vị trí việc làm

Điện thoại

1

ThS. Nguyễn Đức Phổ

Trưởng phòng

02363.811053 – line 137

2 ThS. Phan Thị Mỹ Ngần Giảng viên kiêm nhiệm 02363.811053 – line 137

3

ThS. Nguyễn Thị Phượng

Giảng viên kiêm nhiệm

02363.811053 – line 137

4

Lê Hoàng Mai

Chuyên viên

02363.811053 – line 137Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.