Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Phòng Tài chính - Kế toán


Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện về công tác tài chính, kế toán của Trường; 

- Lập kế hoạch tài chính theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

- Thực hiện công tác lập kế hoạch tài chính cùng chính sách xây dựng dự toán hoạt động tài chính hàng quý, năm theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

- Thực hiện quản lý tài chính, công tác kế toán theo nội dung tại các Nghị định có hiệu lực hiện hành của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, các văn bản hướng dẫn có liên quan của các cơ quan quản lý nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;

- Thực hiện công tác kho, quỹ, công tác quản lý thu - chi các nguồn kinh phí của Trường, theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

- Thực hiện công tác quyết toán tài chính, công tác kiểm kê, thanh lý tài sản, công tác kiểm toán hàng năm, theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Nhân sự và phân công công việc

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1

Võ Thi

Trưởng phòng

Cử nhân

Là người tham mưu và giúp Hiệu trưởng, trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng được Nhà trường giao và trực tiếp thực hiện một số công việc sau:

- Tổ chức, quản lý nhân sự Phòng Tài chính Kế toán;

- Lập các kế hoạch thu-chi đúng chế độ, quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

- Xây dựng dự toán hoạt động tài chính hàng quý, hàng năm của Trường và dự toán thu, chi các hoạt động khác có liên quan;

- Thực hiện công tác kiểm tra kế toán, kiểm toán nội bộ;

- Quản lý chứng từ, duyệt chứng từ, xử lý các văn bản hành chính liên quan đến công tác Tài chính-Kế toán đúng chế độ quy định của Nhà nước và cơ quan quản lý tài chính cấp trên;

- Lập báo cáo có liên quan đến công tác tài chính của Trường;

- Tham gia ban xây dựng nhà trường và tham mưu cho hiệu trưởng quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản của trường;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý tài chính và phát triển nguồn tài chính của Trường;

- Tham gia một số hội đồng theo chức trách và thực hiện các nhiệm vụ khác của trường theo yêu cầu và điều động của Hiệu trưởng.

2

Nguyễn Thị
Bích Yên

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

Là người giúp Trưởng phòng, trực tiếp quản lý, điều hành công tác kế toán tổng hợp, kế toán thu chi tiền mặt, kế toán thuế thu nhập hoạt động dịch vụ và trực tiếp thực hiện các công việc sau:

- Lập báo cáo quyết toán hằng quý, hằng năm theo quy định của nhà nước, phản ảnh kịp thời cho Trưởng phòng;

- Kế toán theo dõi các khoản thu, chi tiền mặt, thường xuyên đối chiếu các khoản thu, chi tiền mặt với quỹ;

- Theo dõi thu học phí HS-SV các lớp Đại học; Cao đẳng liên thông & trung cấp vừa làm, vừa học; Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn;

- Theo dõi thu lệ phí kiểm tra và thi lại, học kỳ phụ của học sinh sinh viên theo quy định hiện hành;

- Lập chứng từ thu, chi tiền mặt hằng ngày theo quy chế chi tiêu nội bộ và quy định hiện hành của Nhà nước;

- Theo dõi, tính nộp thuế thu nhập hoạt động dịch vụ và lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập hoạt động dịch vụ hằng năm;

- Theo dõi công tác kế toán đầu tư xây dựng cơ bản của trường;

- Xử lý các văn bản và báo cáo công tác tài chính, thống kê…trong phạm vi

được phân công phụ trách;

- Đảm nhận một số công việc khác khi được phân công và công việc được ủy quyền khi trưởng phòng vắng mặt.

3

Trần Thị Huyền Trang

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp trưởng phòng đảm nhiệm công tác kế toán Tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán ngân hàng, kế toán kho bạc, trực tiếp thực hiện các công việc sau:

- Lập chứng từ thanh toán các khoản có liên quan đến Kho bạc nhà nước, Ngân hàng, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Kinh phí công đoàn;

- Mở sổ theo dõi tình hình nhập, xuất tài sản cố định, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm và đề xuất kế hoạch kiểm kê, thanh lý tài sản của Trường;

- Phối hợp phòng Tổ chức Hành chính theo dõi lao động, thanh toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương của người lao động và viên chức;

- Mở sổ theo dõi thu nhập tính thuế của cán bộ viên chức và lập bảng tính và nộp thuế hằng tháng, quý, cuối năm quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

- Theo dõi thu học phí HSSV các lớp cao đẳng, trung cấp hệ chính quy; lệ phí hỗ trợ ký túc xá và làm thủ tục thanh toán có liên quan;

- Thực hiện một số công việc của nhân viên trong phòng khi vắng mặt và các công việc khác khi có sự phân công của Trưởng phòng.

4

Lê Hoàng Mai

Thủ quỷ

Cử nhân

Giúp trưởng phòng đảm nhiệm công tác kho, quỹ và trực tiếp thực hiện các công việc sau:

- Hàng ngày trực tiếp thu, chi quỹ tiền mặt, mở sổ theo dõi quỹ tiền mặt; Cuối tuần, cuối tháng báo cáo quỹ cho trưởng phòng;

- Quản lý trực tiếp kho thiết bị văn phòng phẩm, theo dỏi nhập, xuất kho văn phòng phẩm;

- Tham gia lập chứng từ thanh toán với kho bạc Nhà nước liên quan đến thanh toán qua tài khoản thẻ thanh toán cá nhân;

- Định kỳ tham gia kiểm kê kho, quỹ. Đảm bảo quản lý tốt tiền mặt tại quỹ và tài sản ở kho có liên quan;

- Phối hợp với kế toán theo dõi thu tiền học phí của học sinh, sinh viên qua tài khoản thẻ thanh toán Ngân hàng và tại quỹ;

- Chịu trách nhiệm trực tiếp về tài sản, tiền mặt do mình quản lý trước Nhà trường và cơ quan pháp luật khi xãy ra thừa thiếu;

- Thực hiện một số công việc của nhân viên trong phòng khi vắng mặt và các công việc khác khi có sự phân công của Trưởng phòng.

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CBVC XEM DANH BẠTrường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.