Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Phòng Khoa học và Công nghệChức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ trong và ngoài trường; 

- Xây dựng cơ chế nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ của trường;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm khoa học – công nghệ đáp ứng yêu cầu cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ sự nghiệp phát triển ngành và phát triển giáo dục đào tạo, phù hợp với Chiến lược phát triển của trường;

- Tổ chức công tác biên soạn chương trình, giáo trình, bài tập, bài thực hành phù hợp với từng bậc, từng hình thức đào tạo của trường;

- Đề xuất phát triển chương trình đào tạo các ngành và chuyên ngành mới các bậc đào tạo của trường;

- Rà soát và tu chỉnh các chương trình giáo dục định kỳ; sưu tầm, biên soạn các tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo của nhà trường; xây dựng và phát triển Bản tin khoa học, tiến đến nâng cấp thành Tạp chí khoa học và công nghệ của trường;

- Tổ chức thực hiện các Hội thảo Khoa học theo chủ trương của nhà trường;

- Tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị được nhà trường giao;

- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Giám hiệu.

Nhân sự và phân công công việc

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1

Nguyễn Quý Nhẫn

Trưởng phòng


Tiến sĩ

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi công việc của phòng, trực tiếp đảm nhận một số công việc cụ thể sau:

- Tham mưu cho lãnh đạo về định hướng phát triển công tác khoa học và công nghệ của trường phù hợp với Chiến lược phát triển trường, điều kiện và khả năng thực tế trong từng thời kỳ;

- Soạn thảo, đề xuất Ban Giám hiệu ban hành các văn bản quản lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng KH&CN;

- Soạn thảo các quy định, các kế hoạch, chương trình công tác có liên quan đến hoạt động của phòng;

- Quản lý nhân sự; tổ chức, phân công và hướng dẫn, kiểm tra công việc đối với các chuyên viên trong phòng; phối hợp và liên hệ giải quyết các công việc với đơn vị, cá nhân liên quan bên ngoài;

- Thực hiện những biện pháp thích hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ của phòng;

- Quản lý hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị được nhà trường trang bị cho phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và chỉ đạo của Giám hiệu; tham gia các hội đồng/ban theo chức năng nhiệm vụ được giao và theo quyết định của Trường, tham gia công tác đoàn thể; 

- Thực hiện các báo cáo thường

xuyên và đột xuất khác có liên quan

đến công việc được giao.

 

2

Đặng Thị Tường Vy

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

Giúp việc cho Phó Trưởng phòng phụ trách về các công tác sau:

- Tổ chức công tác biên soạn và quản lý chương trình đào tạo, đề cương chi tiết bài giảng, bài giảng, giáo trình, bài tập, bài thực hành và các loại tài liệu chuyên môn khác phục vụ giảng dạy và học tập trong trường; bao gồm cả công tác lập kế hoạch, quy định, hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết thủ tục hành chính, hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, thống kê, báo cáo, lưu trữ hồ sơ.

- Ghi chép, soạn thảo, trình xem, chỉnh sửa, hoàn thiện và quản lý các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến công việc được giao;

- Đăng tải, cập nhật thông tin liên quan đến công việc được phân công trên mạng nội bộ và Trang thông tin điện tử của trường;

- Chủ động báo cáo công việc và đề

xuất những biện pháp nhằm góp

phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm

vụ của phòng, cũng như công việc

được giao;

- Thực hiện những công việc khác

theo sự phân công của Trưởng

phòng; tham gia giảng dạy và hoạt

động đoàn thể;

- Đảm nhận các nhiệm vụ khi

Trưởng phòng vắng mặt và được ủy

quyền.

 

3

Nguyễn Thị Hoàng Phương

Chuyên viên

Thạc sĩ

Giúp việc cho Phó Trưởng phòng phụ trách các mặt công tác sau:

- Tổ chức công tác Bản tin Khoa học nội bộ trường; bao gồm các công việc liên quan đến quy định, hướng dẫn, thủ tục hành chính, thu nhận tin bài, đề xuất biên tập, kiểm tra, sắp xếp, thiết kế, dàn trang, in ấn, phân phối, lưu chiểu, thanh toán, ghi chép sổ sách, thống kê, báo cáo, lưu trữ bản thảo, ấn phẩm, hồ sơ và những công việc khác có liên quan;

- Giúp Phó Trưởng phòng phụ trách xây dựng kế hoạch, các quy định, hướng dẫn và thực hiện các công việc liên quan đến Hội thảo khoa học theo chủ trương của nhà trường;

- Tổ chức, sắp xếp nội dung thông tin điện tử của Phòng Khoa học và Công nghệ và thực hiện việc đăng tải, cập nhật thông tin liên quan đến công việc được phân công trên mạng nội bộ và Trang thông tin điện tử của trường;

- Ghi chép, soạn thảo, trình xem, chỉnh sửa, hoàn thiện và quản lý các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến công việc được giao;

-   Chủ động báo cáo công việc và đề

xuất những biện pháp nhằm góp phần

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ

của phòng, cũng như công việc được

giao;

- Thực hiện những công việc khác

theo sự phân công của Trưởng

phòng, tham gia các hoạt động đoàn

thể.

 

4

Hồ Bích Thảo

Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sĩ

Giúp việc cho Phó Trưởng phòng phụ trách về các công tác sau:

- Tổ chức, quản lý các hoạt động thuộc mảng nghiên cứu khoa học, sáng kiến và biên soạn giáo trình trong trường; bao gồm cả các nội dung về kế hoạch, quy định, hướng dẫn, thủ tục hành chính, hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, thống kê, báo cáo, lưu trữ hồ sơ;

- Tổ chức, quản lý công tác chuyển giao công nghệ; bao gồm các công việc liên quan đến nghiên cứu, đề xuất, xây dựng kế hoạch, quy định, hướng dẫn, thủ tục hành chính, triển khai các hoạt động cụ thể, thống kê, báo cáo và lưu trữ hồ sơ;

- Ghi chép, soạn thảo, trình xem, chỉnh sửa, hoàn thiện và quản lý các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến công việc được giao;

- Đăng tải, cập nhật thông tin liên quan đến công việc được phân công trên mạng nội bộ và Trang thông tin điện tử của trường;

Chủ động báo cáo công việc và đề

xuất những biện pháp nhằm góp phần

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ

của phòng, cũng như công việc được

giao;

Thực hiện những công việc khác

theo sự phân công của Trưởng

phòng, tham gia giảng dạy và hoạt

động đoàn th.

5

Nguyễn Yên Thảo

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp việc cho Phó Trưởng phòng phụ trách về các công tác sau:

- Tổ chức thực hiện các công việc về biên soạn và quản lý tài liệu chuyên môn phục vụ giảng dạy và học tập trong trường, chủ yếu là đề cương chi tiết bài giảng;

- Ghi chép, soạn thảo, trình xem, chỉnh sửa, hoàn thiện và quản lý các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến công việc được giao;

- Đăng tải, cập nhật thông tin liên quan đến công việc được phân công trên mạng nội bộ và Trang thông tin điện tử của trường;

- Quản lý tài sản và giải quyết một số công việc hành chính của phòng;

Chủ động báo cáo công việc và đề

xuất những biện pháp nhằm góp phần

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ

của phòng, cũng như công việc được

giao;

Thực hiện những công việc khác

theo sự phân công của Trưởng 

phòng, tham gia các hoạt động đoàn

thể.

 

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CBVC XEM DANH BẠTrường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.