Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Phòng Khoa học và Công nghệChức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ trong và ngoài trường; 

- Xây dựng cơ chế nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ của trường;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm khoa học – công nghệ đáp ứng yêu cầu cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ sự nghiệp phát triển ngành và phát triển giáo dục đào tạo, phù hợp với Chiến lược phát triển của trường;

- Tổ chức công tác biên soạn chương trình, giáo trình, bài tập, bài thực hành phù hợp với từng bậc, từng hình thức đào tạo của trường;

- Đề xuất phát triển chương trình đào tạo các ngành và chuyên ngành mới các bậc đào tạo của trường;

- Rà soát và tu chỉnh các chương trình giáo dục định kỳ; sưu tầm, biên soạn các tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo của nhà trường; xây dựng và phát triển Bản tin khoa học, tiến đến nâng cấp thành Tạp chí khoa học và công nghệ của trường;

- Tổ chức thực hiện các Hội thảo Khoa học theo chủ trương của nhà trường;

- Tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị được nhà trường giao;

- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao;

- Ngoài các nhiệm vụ nêu trong quy định này, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ, Hiệu trưởng giao bổ sung hoặc điều chỉnh nhiệm vụ khi xét thấy cần thiết.

Nhân sự và phân công công việc

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1

Nguyễn Quý Nhẫn

Trưởng phòng


Thạc sĩ

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi công việc của phòng, trực tiếp đảm nhận một số công việc cụ thể sau:

- Tham mưu cho lãnh đạo về định hướng phát triển công tác khoa học và công nghệ của trường phù hợp với Chiến lược phát triển trường, điều kiện và khả năng thực tế trong từng thời kỳ;

- Soạn thảo, đề xuất Ban Giám hiệu ban hành các văn bản quản lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng Khoa học và Công nghệ;

- Soạn thảo các quy định nội bộ phòng, các kế hoạch, chương trình công tác và các báo cáo về hoạt động của phòng;

- Quản lý nhân sự; tổ chức, phân công và hướng dẫn, kiểm tra công việc đối với các chuyên viên trong phòng; phối hợp và liên hệ giải quyết các công việc với đơn vị, cá nhân liên quan bên ngoài;

- Thực hiện những biện pháp thích hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ của phòng;

- Quản lý các loại tài sản, hồ sơ, tài liệu chung của phòng (cả tài liệu giấy và tài liệu điện tử) và trực tiếp quản lý, phân phối, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc đảm nhiệm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và chỉ đạo của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng; tham gia một số hội đồng và ban (theo chuyên đề) của trường, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác đoàn thể;

- Báo cáo Ban Giám hiệu về tình hình hoạt động, công tác của phòng và của cá nhân.

2

Đặng Thị Tường Vy

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

Giúp việc cho Phó Trưởng phòng phụ trách về các công tác sau:

- Tổ chức công tác biên soạn và quản lý chương trình đào tạo, đề cương chi tiết bài giảng, bài giảng, giáo trình, bài tập, bài thực hành và các loại tài liệu chuyên môn khác phục vụ giảng dạy và học tập trong trường; bao gồm cả công tác lập kế hoạch, quy định, hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết thủ tục hành chính, hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, thống kê, báo cáo, lưu trữ hồ sơ.

- Ghi chép, soạn thảo, trình xem, chỉnh sửa, hoàn thiện và quản lý các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến công việc được giao;

- Đăng tải, cập nhật thông tin liên quan đến công việc được phân công trên mạng nội bộ và Trang thông tin điện tử của trường;

- Báo cáo tình hình công việc và đề xuất với Trưởng phòng những biện pháp nhằm góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng; trước hết là những nội dung công việc được giao;

- Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Phó Trưởng phòng phụ trách; tham gia giảng dạy và hoạt động đoàn thể.

- Đảm nhận các nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng phụ trách khi vắng mặt và được ủy quyền.

3

Nguyễn Thị Hoàng Phương

Chuyên viên

Thạc sĩ

Giúp việc cho Phó Trưởng phòng phụ trách các mặt công tác sau:

- Tổ chức công tác Bản tin Khoa học nội bộ trường; bao gồm các công việc liên quan đến quy định, hướng dẫn, thủ tục hành chính, thu nhận tin bài, đề xuất biên tập, kiểm tra, sắp xếp, thiết kế, dàn trang, in ấn, phân phối, lưu chiểu, thanh toán, ghi chép sổ sách, thống kê, báo cáo, lưu trữ bản thảo, ấn phẩm, hồ sơ và những công việc khác có liên quan;

- Giúp Phó Trưởng phòng phụ trách xây dựng kế hoạch, các quy định, hướng dẫn và thực hiện các công việc liên quan đến Hội thảo khoa học theo chủ trương của nhà trường;

- Tổ chức, sắp xếp nội dung thông tin điện tử của Phòng Khoa học và Công nghệ và thực hiện việc đăng tải, cập nhật thông tin liên quan đến công việc được phân công trên mạng nội bộ và Trang thông tin điện tử của trường;

- Ghi chép, soạn thảo, trình xem, chỉnh sửa, hoàn thiện và quản lý các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến công việc được giao;

- Báo cáo tình hình công việc và đề xuất với Phó Trưởng phòng phụ trách những biện pháp nhằm góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng; trước hết là những nội dung công việc được giao;

- Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Phó Trưởng phòng phụ trách và hoạt động đoàn thể.

4

Hồ Bích Thảo

Chuyên viên

Thạc sĩ

Giúp việc cho Phó Trưởng phòng phụ trách về các công tác sau:

- Tổ chức, quản lý các hoạt động thuộc mảng nghiên cứu khoa học, sáng kiến và biên soạn giáo trình trong trường; bao gồm cả các nội dung về kế hoạch, quy định, hướng dẫn, thủ tục hành chính, hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, thống kê, báo cáo, lưu trữ hồ sơ;

- Tổ chức, quản lý công tác chuyển giao công nghệ; bao gồm các công việc liên quan đến nghiên cứu, đề xuất, xây dựng kế hoạch, quy định, hướng dẫn, thủ tục hành chính, triển khai các hoạt động cụ thể, thống kê, báo cáo và lưu trữ hồ sơ;

- Ghi chép, soạn thảo, trình xem, chỉnh sửa, hoàn thiện và quản lý các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến công việc được giao;

- Đăng tải, cập nhật thông tin liên quan đến công việc được phân công trên mạng nội bộ và Trang thông tin điện tử của trường;

- Báo cáo tình hình công việc và đề xuất với Phó Trưởng phòng phụ trách những biện pháp nhằm góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng; trước hết là những nội dung công việc được giao;

- Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Phó Trưởng phòng phụ trách và tham gia giảng dạy, hoạt động đoàn thể trong trường.

5

Nguyễn Yên Thảo

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp việc cho Phó Trưởng phòng phụ trách về các công tác sau:

- Tổ chức thực hiện các công việc về biên soạn và quản lý tài liệu chuyên môn phục vụ giảng dạy và học tập trong trường, chủ yếu là đề cương chi tiết bài giảng;

- Ghi chép, soạn thảo, trình xem, chỉnh sửa, hoàn thiện và quản lý các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến công việc được giao;

- Đăng tải, cập nhật thông tin liên quan đến công việc được phân công trên mạng nội bộ và Trang thông tin điện tử của trường;

- Quản lý tài sản và giải quyết một số công việc hành chính của phòng;

- Báo cáo tình hình công việc và đề xuất với Phó Trưởng phòng phụ trách những biện pháp nhằm góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng; trước hết là những nội dung công việc được giao;

- Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Phó Trưởng phòng phụ trách và đoàn thể trong trường.

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CBVC XEM DANH BẠ