Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Phòng Khoa học và Công nghệ


Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công tác tư liệu, thư viện.  

1.2. Nhiệm vụ

1.2.1. Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

a. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học dài hạn và hằng năm của Trường;

b. Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn và biện pháp về hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Trường;

c. Hướng dẫn các khoa xây dựng chương trình đào tạo để trình Hội đồng và Hiệu trưởng xem xét phê duyệt; trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mở ngành theo qui định;

d. Tổ chức, quản lý công tác phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình và tài liệu chuyên môn;

đ. Tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động khoa học theo phân cấp đã được Hiệu trưởng phê duyệt (bao gồm các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình đào tạo, giáo trình và tài liệu chuyên môn khác phục vụ đào tạo, quản lý của Trường);

e. Tổ chức đăng ký, xét duyệt, triển khai thực hiện và đánh giá, nghiệm thu, thanh quyết toán các đề tài khoa học, sáng kiến, dự án, chương trình đào tạo, chương trình môn học, bài giảng, giáo trình, tài liệu chuyên môn khác theo phân cấp quản lý, hợp đồng và các quy định hiện hành;

g. Tổ chức phổ biến, chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong phạm vi Trường và với các đối tác ngoài Trường;

h. Là đầu mối phụ trách về nội dung và tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo và sinh hoạt khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên theo phân cấp;

i. Tổ chức hoạt động thông tin, tập huấn, hướng dẫn về hoạt động khoa học cho cán bộ, giảng viên và sinh viên;

k. Quản lý công tác xuất bản Bản tin khoa học của Trường;

l. Tìm kiếm cơ hội, phối hợp và hợp tác với các tổ chức, cá nhân ngoài trường nhằm xúc tiến, triển khai các hoạt động khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên (như nghiên cứu khoa học, thực hiện các dự án, tổ chức hội thảo, tham gia cuộc thi, trao đổi thông tin, đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng…).

1.2.2. Công tác tư liệu, thư viện

a. Thu thập, bổ sung, xử lý tài liệu; tổ chức sắp xếp, xây dựng vốn tài liệu; lưu trữ, bảo quản kho tư liệu tại thư viện;

b. Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại, tổ chức cho bạn đọc khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả tài liệu ở thư viện;

c. Thu nhận, lưu chuyển những ấn phẩm do nhà trường xuất bản, các luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ của cán bộ viên chức Nhà trường;

d. Đề xuất mua bổ sung tài liệu học tập, nghiên cứu; tổ chức và điều phối hệ thống thông tin, tư liệu trong thư viện;

đ. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác chuyên môn của phòng.

DANH BẠ:

TT

Họ và tên

Chức vụ/vị trí việc làm

Điện thoại

1

TS. Nguyễn Quý Nhẫn

Trưởng phòng

02363.811053 – line 124

2

ThS. Đặng Thị Tường Vy

Phó trưởng Phòng

02363.811053 – line 135

3

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Phương

Chuyên viên

02363.811053 – line 135

4

Nguyễn Yên Thảo

Chuyên viên

02363.811053 – line 135

5

Phạm Trần Thảo Linh

Chuyên viên

02363.811053 – line 135

6

ThS. Trần Thị Huệ

Giảng viên kiêm nhiệm

02363.811053 – line 125

7

Trần Thị Yến Linh

Chuyên viên

02363.811053 – line 125

8

Nguyễn Thị Lý

Nhân viên

02363.811053 – line 125Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.