Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Phòng Tổ chức - Hành chính


Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện về công tác tổ chức, nhân sự, hành chính của Trường;

- Xây dựng, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường, đề nghị Bộ Công Thương phê duyệt và triển khai thực hiện;

- Đề xuất công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng, kỷ luật; công tác đánh giá, bổ nhiệm và đãi ngộ nhân sự;

- Xây dựng và triển khai công tác quản lý nhân sự, thanh tra, bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường;

- Thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, viên chức, người lao động và liên quan đến công tác đối nội - đối ngoại;

- Thực hiện công tác hành chính, văn thư, bảo mật, ấn loát, lưu trữ, lễ tân, khánh tiết...;

- Chuẩn bị các báo cáo tổng hợp thuộc nội bộ Trường và các cơ quan quản lý cấp trên theo định kỳ và khi có yêu cầu;

Nhân sự và phân công công việc

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1

Trần Văn Sang

Trưởng phòng

Thạc sĩ

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng, trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động công tác tổ chức, nhân sự, hành chính của Trường và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác tổ chức, nhân sự, hành chính của Trường, cụ thể:

- Thực hiện công tác tổ chức, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và đãi ngộ nhân sự;

- Quản lý nhân sự, công tác đối nội - đối ngoại cơ quan;

- Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức, người lao động;

- Chuẩn bị các báo cáo của Trường có liên quan đến công việc của Phòng theo định kỳ và khi có yêu cầu;

- Cụ thể hóa chương trình công tác của Trường hằng tuần, hằng tháng, học kỳ, năm học;

- Quản lý và lưu trữ các loại hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc đảm nhiệm. Đề xuất Hiệu trưởng điều chỉnh, bổ sung các quy định nội bộ liên quan đến nhiệm vụ của phòng;

- Độc lập hoặc phối hợp với các Trưởng đơn vị, đoàn thể thuộc Trường, các cơ quan hữu quan để thực hiện những nhiệm vụ liên quan;

- Nghiên cứu, đề xuất ý kiến tham mưu với Hiệu trưởng điều chỉnh, bổ sung các quy định nội bộ liên quan đến nhiệm vụ của phòng và các mặt công tác thuộc chức năng của phòng;

- Bố trí, phân công công việc, đánh giá, nhận xét, đề nghị nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật viên chức, người lao động thuộc biên chế của phòng;

- Lập kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp công tác, lề lối làm việc cho viên chức, người lao động trong phòng;

- Đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó trưởng phòng và một số chức vụ khác của phòng (nếu có) theo quy định hiện hành;

- Ký và đóng dấu Trường các văn bản hành chính (giấy giới thiệu, giấy đi đường, xác nhận, ấn loát) theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên kiêm nhiệm;

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2

Nguyễn Mạnh Công

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

Giúp Trưởng phòng, trực tiếp quản lý, điều hành công tác thi đua khen thưởng và hành chính, cụ thể:

- Tham mưu, thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật, đánh giá xếp loại cán bộ viên chức (CBVC) hằng năm, chấp hành nội quy quy định đối với CBVC, người lao động trong nhà trường;

- Theo dõi các hoạt động của nhà trường và lập báo cáo tổng kết công tác hằng tháng, hằng quý, năm học theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cấp trên;

- Thực hiện công tác hành chính, các báo cáo tổng hợp khác liên quan đến công việc đảm nhiệm thuộc nội bộ Trường và các cơ quan quản lý cấp trên theo định kỳ và khi có yêu cầu.

- Thực hiện công tác tổ chức, dẫn chương trình, kịch bản các buổi lễ hội, sự kiện do phòng Tổ chức – Hành chính chịu trách nhiệm thực hiện;

- Khi giải quyết công việc được Trưởng phòng ủy quyền, Phó trưởng phòng thay mặt Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả công việc được giao.

- Giúp trưởng phòng thực hiện công tác tuyển dụng, triển khai công tác kê khai tài sản, sửa đổi văn bản quy định nội bộ có liên quan;

- Quản lý và lưu trữ các loại hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc đảm nhiệm;

- Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của Trưởng phòng.

3 Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Giảng viên kiêm nhiệm Thạc sĩ  

4

Đinh Phạm Chiêu Quân

Chuyên viên

Thạc sĩ

Giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động như: Lao động, tiền lương; Chế độ hưu trí hằng năm; Nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; Phụ cấp trách nhiệm; Phụ cấp ưu đãi; thâm niên nhà giáo và các chế độ khác của người lao động.

- Xếp loại kết quả lao động áp dụng tính trả thu nhập tăng thêm hằng tháng.

- Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ nhân sự của cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng.

- Theo dõi quỹ phép hằng năm của cán bộ công chức, viên chức.

- Giúp trưởng phòng thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, sửa đổi văn bản quy định nội bộ có liên quan.

- Thực hiện công tác hành chính, báo cáo tổng hợp liên quan đến công việc đảm nhiệm thuộc nội bộ Trường và các cơ quan quản lý cấp trên theo định kỳ và khi có yêu cầu.

- Quản lý và lưu trữ các loại hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc đảm nhiệm.

- Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của Trưởng phòng.

5

Nguyễn Thị Huyền Mi

Cán sự

Trung cấp

Giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, tổ chức in ấn phục vụ cho các hoạt động của trường.

- Tiếp nhận, phân loại và chuyển văn bản đi và đến; sao lục các văn bản do trường ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định của Hiệu trưởng.

- Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ công chức, viên chức, học sinh sinh viên.

- Mở sổ sách theo dõi các loại công văn, giấy tờ theo đúng quy định nghiệp vụ công tác văn thư.

- Nhận và phát các loại ấn phẩm có liên quan đến các đối tượng trong trường.

- Quản lý con dấu, máy in qua mạng, máy photocopy, máy fax theo quy định của Nhà nước và nhà trường.

- Thực hiện công tác bảo mật tài liệu, văn thư, đề thi, đề kiểm tra... theo chế độ qui định hiện hành.

- Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của Trưởng phòng. 

6 Thân Văn Hà Lái xe cơ quan Cử nhân

Giúp Trưởng phòng thực hiện các công việc sau:
- Lái xe phục vụ lãnh đạo, phục vụ công tác cơ quan theo điều động của Trưởng phòng hoặc Ban Giám hiệu.
- Quản lý, bảo dưỡng phương tiện, bảo đảm sẵn sàng phục vụ.
- Đề xuất bảo trì, sửa chữa phương tiện, tài sản thuộc phạm vi trách nhiệm cá nhân.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo điều động của Trưởng phòng.

7 Lê Phước Nghĩa
Lái xe cơ quan Cử nhân

Giúp Trưởng phòng thực hiện các công việc sau:
- Lái xe phục vụ lãnh đạo, phục vụ công tác cơ quan theo điều động của Trưởng phòng hoặc Ban Giám hiệu.
- Quản lý, bảo dưỡng phương tiện, bảo đảm sẵn sàng phục vụ.
- Đề xuất bảo trì, sửa chữa phương tiện, tài sản thuộc phạm vi trách nhiệm cá nhân.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo điều động của Trưởng phòng.

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CBVC XEM DANH BẠ



Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.