Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên


Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện về công tác chính trị và công tác sinh viên; 
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch hàng năm về công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, viên chức (CBVC), người lao động (NLĐ) và học sinh sinh viên (HSSV); Phối hợp với Tuyên huấn Đảng uỷ, Đoàn trường tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, nghiên cứu các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước trong CBVC, NLĐ và HSSV;
- Tổ chức buổi đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng với HSSV chính quy. Tổ chức tuần giáo dục công dân đầu khoá, đầu năm và cuối khoá cho HSSV chính quy. Nắm bắt diễn biến tư tưởng, nhận thức chính trị của CBVC, NLĐ và HSSV, qua đó đề xuất kịp thời với Hiệu trưởng về các biện pháp xử lý;
- Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với HSSV, công tác khen thưởng, kỷ luật HSSV; tổ chức đánh giá rèn luyện (cấp trường) trong sinh viên;
- Chủ trì tổ chức các cuộc thi Olympic, các cuộc thi văn thể và các hoạt động khuyến khích học tập, rèn luyện khác cho HSSV từ cấp trường trở lên;
- Phối hợp với cơ quan an ninh, phòng chức năng của trường xử lý các vấn đề an ninh, trật tự liên quan đến CBVC, NLĐ và HSSV;
- Tham mưu cho Hội đồng Cố vấn học tập (CVHT) tổ chức hoạt động thường xuyên đối với CVHT;
- Quản lý HSSV nội trú theo các quy định hiện hành; phối hợp với các khoa đào tạo để quản lý HSSV ngoại trú;
- Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định của Nhà nước và của Trường;
- Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác sinh viên định kỳ hằng năm;
- Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng xác nhận các loại giấy tờ, thủ tục, lý lịch liên quan đến sinh viên.

Nhân sự và phân công công việc

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1

Võ Hồng Sơn

Trưởng phòng

Tiến sĩ

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi công việc của phòng, trực tiếp đảm nhận một số công việc cụ thể sau:
- Tham mưu cho lãnh đạo về định hướng phát triển công tác HSSV của trường phù hợp với Chiến lược phát triển trường, điều kiện và khả năng thực tế trong từng thời kỳ;
- Soạn thảo, đề xuất Ban Giám hiệu ban hành các văn bản quản lý, chương trình công tác và các báo cáo về hoạt động của phòng;
- Quản lý, phân công, phân nhiệm, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực thi công việc đối với các CB-NLĐ trong phòng;
- Xây dựng, đôn đốc, phối hợp triển khai Kế hoạch công tác chính trị-HSSV trong Nhà trường;
- Phối hợp với cơ quan an ninh, đơn vị chức năng của Nhà trường xử lý các vấn đề an ninh, trật tự liên quan đến CBVC, NLĐ và HSSV;
- Nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng chính trị trong CB-GV Nhà trường;
- Phối hợp với Đảng uỷ tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, nghiên cứu các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước trong CBVC;
- Chỉ đạo thực hiện công tác HSSV ngoại trú theo quy định hiện hành;
- Tham mưu cho Hội đồng Cố vấn học tập tổ chức hoạt động CVHT trong Nhà trường;
- Tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch đối thoại giữa Nhà trường với HSSV;
- Ký xác nhận các loại giấy tờ xác nhận, thủ tục, lý lịch liên quan đến HSSV;
- Cụ thể hóa, thực thi các văn bản, chỉ thị liên quan của các cấp Bộ, Ngành và báo cáo kết quả thực hiện công tác chính trị, công tác sinh viên theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu;
- Tổ chức Hội nghị công tác HSSV hằng năm theo quy chế công tác HSSV của Nhà trường;
- Thường trực các hội đồng cấp trường liên quan đến công tác HSSV và tham gia các Hội đồng hoặc các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

2

Võ Thị Phương Anh

Phó Trưởng phòng

Cử nhân

Giúp việc cho trưởng phòng các mặt công tác sau:
- Chỉ đạo thực hiện công tác HSSV nội trú, công tác y-tế trường học theo quy định hiện hành;
- Triển khai thực hiện các kế hoạch đầu khóa, đầu năm học (đón tiếp tân HSSV, tuần sinh hoạt công dân - HSSV...);
- Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các đợt tuyên truyền, định hướng tư tưởng, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống trong HSSV;
- Phối hợp với các Khoa (đào tạo chuyên ngành), đội ngũ CVHT nắm bắt chặt chẽ tình hình học tập/rèn luyện của SV, tổ chức giáo dục, quản lý, hỗ trợ SV thực hiện tốt quy định của Nhà trường;
- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan nắm bắt diễn biến tư tưởng trong HSSV, kiểm soát thông tin đăng tải, bình luận của CB-GV-HSSV (trên các trang cá nhân, trên mạng xã hội...) có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đề xuất biện pháp giải quyết cụ thể;
- Xây dựng lịch, cung cấp nội dung sinh hoạt lớp, đồng thời nắm bắt tình hình triển khai, chất lượng thực hiện hàng tháng;
- Theo dõi, thực hiện quy trình xử lý kỷ luật HSSV theo quy chế hiện hành;
- Triển khai kế hoạch, chỉ đạo thực hiện quy trình đánh giá kết quả rèn luyện trong HSSV, rà soát trình Hiệu trưởng duyệt kết quả rèn luyện theo quy định;
- Thực hiện công tác báo cáo tổng hợp số liệu liên quan, theo yêu cầu của cấp Bộ, Ngành và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác khi được phân công;
- Đảm nhận các nhiệm vụ của trưởng phòng khi vắng mặt và được ủy quyền.

3

Tống Thị Thùy Vân

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp việc cho trưởng phòng các mặt công tác sau:
- Tiếp nhận, kiểm tra, quản lý hồ sơ nhập học, hồ sơ tốt nghiệp của HSSV, cập nhật hồ sơ điện tử theo quy định hiện hành;
- Thiết kế, tổ chức hệ thống cơ sở dữ liệu HSSV (đang học, đã tốt nghiệp) một cách khoa học nhằm cung cấp, chia sẻ CSDL (qua Thông tin chung trên mạng nội bộ, đến các Khoa... theo phân cấp quản lý, khai thác CSDL);
- Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện của HSSV theo kế hoạch
- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa (đào tạo chuyên ngành) theo dõi, hỗ trợ sinh viên đang học, chưa tốt nghiệp (khi hết niên khóa) hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập;
- Tổ chức tập hợp lưu trữ văn bản (giấy, máy), hồ sơ tài liệu minh chứng, quy trình công việc, quản lý văn bản đi/đến, thư ký, ghi chép (trong các buổi họp, sinh hoạt, sơ-tổng kết cấp phòng);
- Tư vấn, hỗ trợ HSSV vay vốn tín dụng, phối hợp với cơ quan chức năng quản lý tình hình vay tín dụng của HSSV theo quy định của Nhà nước;
- Tổ chức thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với HSSV theo quy định hiện hành;
- Phối hợp với Ngân hàng đôn đốc, làm thẻ HSSV liên kết cho HSSV chính quy;
- Tổng hợp tình hình, số liệu HSSV hàng tháng về Ban giám hiệu và các đơn vị liên quan và xây dựng các báo biểu liên quan (khi có yêu cầu của Bộ, Ban, Ngành).
- Theo dõi, đề xuất xác nhận các loại giấy tờ liên quan cho HSSV (khi CV Hậu vắng mặt);
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được trưởng phòng phân công.

4

Phan Đức Hậu

Chuyên viên

Cử nhân

Thực hiện nghiệp vụ công tác Đoàn của tổ chức Đoàn TNCSHCM trong Nhà trường; đồng thời giúp việc cho Trưởng phòng các mặt công tác sau:
- Tổ chức định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của ĐV-TN trong Nhà trường;
- Xây dựng lực lượng thanh niên xung kích, sẵn sàng hỗ trợ các nhiệm vụ đột xuất;
- Tổ chức thực hiện công tác HSSV ngoại trú theo quy định hiện hành;
- Theo dõi thực hiện chế độ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với các HSSV nam trong độ tuổi quân sự theo quy định của Bộ Quốc Phòng;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan và tổ chức đoàn thể để triển khai kế hoạch các hội thi cấp trường và cấp Quận, Thành phố về hoạt động văn hóa-thể thao, Olimpic môn học, tay nghề...;
- Theo dõi, đề xuất hội đồng xét khen thưởng, học bổng cho HSSV theo quy định;
- Phối hợp với Trung tâm ĐNTT&HTSV đăng tải, cập nhật hoặc gỡ bỏ thông tin liên quan đến công tác của Phòng trên hệ thống Website của Trường;
- Theo dõi, đề xuất xác nhận các loại giấy tờ liên quan cho HSSV;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

5 Võ Công Trình Chuyên viên Cử nhân Giúp việc cho Trưởng phòng thực hiện công tác HSSV nội trú, cụ thể:
- Nắm bắt, quán xuyến tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ phận KTX, đề xuất những giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả quản lý HSSV nội trú;
- Tổ chức tiếp nhận HSSV vào ở nội trú:
+ Thông báo kế hoạch tiếp nhận HSSV vào ở nội trú;
+ Nhận đơn, xét duyệt, niêm yết công khai danh sách HSSV được duyệt;
+ Ký hợp đồng, phối hợp thu lệ phí, bố trí chỗ ở hợp lý.
- Xây dựng, cập nhật CSDL, hồ sơ quản lý HSSV nội trú:
+ Hoàn thành sổ quản lý HSSV nội trú; cập nhật bổ sung thay đổi trong quá trình sinh hoạt, học tập và rèn luyện của HSSV;
+ Cập nhật CSDL vào hệ thống phần mềm quản lý (nếu có), hoặc xây dựng CSDL trên phần mềm Excel, để khai thác, truy xuất, tổng hợp phục vụ công tác quản lý.
- Thường xuyên kiểm tra (đột xuất/định kỳ) để nắm bắt tình hình cụ thể, tâm tư nguyện vọng của HSSV trong KTX; tổ chức định hướng, giáo dục, đề xuất giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm trong KTX;
- Phối hợp với Đoàn trường để tổ chức các hoạt động thi đua, tạo không khí vui tươi, tinh thần đoàn kết gắn bó trong KTX;
- Xây dựng và tổ chức hoạt động của các lực lượng tự quản, phòng trưởng các phòng ở KTX nhằm phát huy tinh thần tự giác, tự chủ, tự quản lý trong HSSV;
- Đề xuất, phối hợp với các đơn vị, bộ phận liên quan đảm bảo các vấn đề về:
+ An ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ trong khu vực KTX
+ Sửa chữa, mua sắm các trang, thiết bị hư hỏng trong khu vực KTX;
+ Nhu cầu sử dụng điện, nước... của HSSV nội trú;
+ Vệ sinh ATTP, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.
- Nghiên cứu nhu cầu của HSSV trong KTX, phối hợp với các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm, đề xuất các dịch vụ thiết thực, khả thi trong khu vực KTX;
- Có trách nhiệm giữ gìn trong việc sử dụng tài sản, trang thiết bị tại KTX;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được trưởng phòng phân công.

5

Nguyễn Thị Thảo

Nhân viên Y tế

Trung cấp

Giúp việc cho Trưởng phòng các mặt công tác sau:
- Thực hiện công tác y-tế trong Nhà trường (xây dựng kế hoạch công tác y-tế trong trường học, phối hợp triển khai, đánh giá kết quả thực hiện);
- Chẩn đoán, sơ cứu, khám chữa bệnh ban đầu, đề xuất điều trị vượt tuyến (khi cần) cho CB-GV và HSSV;
- Phối hợp với phòng chức năng triển khai công tác bảo hiểm (y-tế, thân thể) theo Luật định;
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nước uống, vệ sinh môi trường trong Nhà trường;
- Hằng tuần, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ phận Y-tế;
- Quản lý tài sản, trang thiết bị tại phòng y-tế;
- Đảm nhận một số nhiệm vụ khác khi được TP phân công và BGH yêu cầu.

6

Bộ phận QLKTX
(Hợp đồng)
Nguyễn Thành Lan Nguyễn Đức Phát Nguyễn Mưng

 

 

Giúp việc cho Trưởng phòng tổ chức thực hiện công tác HSSV nội trú (thời gian làm việc theo ca trực được phân công hàng tháng. Ca ngày từ 06h45 đến 18h00, ca đêm từ 18h00 đến 06h45 ngày hôm sau, các ngày trong tuần)
- Sắp xếp bố trí HSSV vào ở nội trú theo hợp đồng;
- Phối hợp với các lực lượng trong nhà trường đảm bảo ANTT, phòng, chống cháy nổ trong khu vực KTX;
- Kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành nội quy KTX; Giải quyết hoặc lập biên bản đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong ca trực;
- Phân công và đôn đốc HSSV nội trú trực, lao động vệ sinh trên các tầng và trong khu vực KTX;
- Tham gia tổ chức các hoạt động đối với HSSV ở nội trú khi được phân công;
- Hỗ trợ phòng TC-KT đôn đốc, nhắc nhở HSSV hoàn thành các khoản lệ phí phát sinh;
- Tổ chức theo dõi, giữ xe HSSV ở nội trú theo quy định;
- Ghi chép, bàn giao cụ thể tình hình ca trực; kịp thời báo cáo diễn biến bất thường trong ca trực cho người có trách nhiệm;
- Có trách nhiệm giữ gìn trong việc sử dụng tài sản, trang thiết bị tại KTX;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được trưởng phòng phân công.

7

Bộ phận Y tế
(Hợp đồng)
Nguyễn Thái Hợp

 

 

Giúp việc cho Trưởng phòng tổ chức thực hiện công tác Y-tế cơ quan (từ 07h00 đến 17h00, thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần - tại khu vực Giảng đường)
- Thực hiện chức trách công tác Y-tế của nhà trường;
- Chịu trách nhiệm chẩn đoán, sơ cứu ban đầu, đề xuất điều trị vượt tuyến;
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường;
- Hằng tuần báo cáo tình hình công tác y-tế với cán bộ Y-tế (Bà: Thảo)
- Quản lý tài sản, trang thiết bị tại phòng y-tế trong thời gian làm việc;
- Đảm nhận một số nghiệp vụ Y-tế khác khi được TP phân công và BGH yêu cầu.

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CBVC XEM DANH BẠTrường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.