Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên


Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện về công tác chính trị và công tác sinh viên; 

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch hàng năm về công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, viên chức (CBVC) , người lao động (NLĐ) và học sinh sinh viên (SV) ; Phối hợp với Tuyên huấn Đảng uỷ, Đoàn trường tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, nghiên cứu các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước trong CBVC, NLĐ và SV;

- Tổ chức buổi đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng với SV chính quy. Tổ chức tuần giáo dục công dân đầu khoá, đầu năm và cuối khoá cho SV chính quy. Nắm bắt diễn biến tư tưởng, nhận thức chính trị của CBVC, NLĐ và SV, qua đó đề xuất kịp thời với Hiệu trưởng về các biện pháp xử lý;

- Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với SV, công tác khen thưởng, kỷ luật SV; Tổ chức đánh giá rèn luyện(cấp trường) trong sinh viên;

- Chủ trì tổ chức các cuộc thi Olympic, các cuộc thi văn thể và các hoạt động khuyến khích học tập, rèn luyện khác cho SV từ cấp trường trở lên;

- Phối hợp với cơ quan an ninh, phòng chức năng của trường xử lý các vấn đề an ninh, trật tự liên quan đến CBVC, NLĐ và SV;

- Tham mưu cho Hội đồng Cố vấn học tập (CVHT) tổ chức hoạt động thường xuyên đối với CVHT;

- Quản lý SV nội trú theo các quy định hiện hành; phối hợp với các khoa đào tạo để quản lý SV ngoại trú;

- Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định của Nhà nước và của Trường;

- Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác sinh viên định kỳ hằng năm;

- Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng xác nhận các loại giấy tờ, thủ tục, lý lịch liên quan đến sinh viên.

Nhân sự và phân công công việc

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1

Võ Hồng Sơn

Trưởng phòng

Thạc sĩ

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi công việc của phòng, trực tiếp đảm nhận một số công việc cụ thể sau:

- Tham mưu cho lãnh đạo về định hướng phát triển công tác HSSV của trường phù hợp với Chiến lược phát triển trường, điều kiện và khả năng thực tế trong từng thời kỳ;

- Soạn thảo, đề xuất Ban Giám hiệu ban hành các văn bản quản lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác CT&SV;

- Soạn thảo các quy định nội bộ phòng, các kế hoạch, chương trình công tác và các báo cáo về hoạt động của phòng;

- Quản lý nhân sự; tổ chức, phân công và hướng dẫn, kiểm tra công việc đối với các chuyên viên trong phòng; phối hợp và liên hệ giải quyết các công việc với đơn vị, cá nhân liên quan bên ngoài;

- Thực hiện những biện pháp thích hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ của phòng;

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác chính trị tư tưởng trong CB-GV và SV;Phối hợp với Tuyên huấn Đảng uỷ tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước trong CB-GV;

- Nắm bắt diễn biến tư tưởng, nhận thức chính trị của CB-GV để đề xuất kịp thời với Hiệu trưởng về các biện pháp giải quyết;

- Tham mưu cho Hội đồng Cố vấn học tập tổ chức hoạt động CVHT/GVCN;

- Tham mưu thực hiện kế hoạch đối thoại(hàng tháng) giữa Hiệu trưởng với SV;

- Tổ chức Hội nghị công tác SV hằng năm theo quy chế công tác SV của Nhà trường;

- Ký xác nhận các loại giấy tờ, thủ tục, lý lịch liên quan đến sinh viên;

- Cụ thể hóa, thực thi các văn bản, chỉ thị liên quan của các cấp Bộ, Ngành và báo cáo công tác chính trị, công tác SV theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu;

- Thường trực các hội đồng cấp trường liên quan đến công tác SV và tham gia các hội đồng hoặc các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

2

Võ Thị Phương Anh

Phó Trưởng phòng

Cử nhân

Giúp việc cho trưởng phòng các mặt công tác sau:

- Chỉ đạo công tác quản lý nội trú, ngoại trú và công tác  Y tế trong Nhà trường theo quy định hiện hành;

- Phối hợp tổ chức triển khai “Tuần sinh hoạt công dân –HSSV” đầu khóa, đầu năm, cuối khóa học và các đợt sinh hoạttuyên truyền chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với SV;

- Nắm bắt diễn biến tư tưởng, nhận thức chính trị của SV đề xuất kịp thời về các biện pháp giải quyết phù hợp;

- Phối hợp với cơ quan an ninh, phòng chức năng trong nhà trường xử lý các vấn đề vi phạm an ninh, trật tự liên quan đến SV;

- Phối hợp tổ chức triển khai các hội thiOlympic các môn học, hội thi tay nghề… cho SV(từ cấp trường trở lên);

- Theo dõi, đề xuất xử lý kỷ luật SV theo quy chế hiện hành;

- Tổng hợp, báo cáo các nội dung công tác SV theo yêu cầu của cấp Bộ Ngành khi được phân công;

- Đảm nhận các nhiệm vụ của TP khi vắng mặt và được ủy quyền.

3

Tống Thị Thùy Vân

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp việc cho trưởng phòng các mặt công tác sau:

- Tổ chức đón tiếp tân SV; tiếp nhận, quản lý hồ sơ HSSV, tổ chức cập nhật hồ sơ điện tử theo quy định hiện hành;

- Tổ chức công tác SV nội trú theo các quy định hiện hành;

- Tham mưu đánh giá điểm rèn luyện(cấp trường) của SV từng học kỳ, năm học theo quy định hiện hành;

- Thực hiện công tác tín dụng cho SV theo Nghị định của Chính phủ;

- Tổ chức thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với SV theo đúng quy định hiện hành;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai làm thẻ SV liên kết cho SV chính quy;

- Phối hợp với các Khoa nắm bắt tình hình SV, báo cáo số liệu hàng tháng về BGH và số liệu SV hàng năm về Bộ GD-ĐT;

- Theo dõi, đề xuất xác nhận các loại giấy tờ liên quan cho SV(khi CV Hậu vắng mặt) ;

- Quản lý, lưu trữ các loại văn bản, giấy tờ, biểu mẫu, minh chứng theo hệ thống đảm bảo công tác kiểm tra, báo cáo về công tác SV hằng năm;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được trưởng phòng phân công.

4

Phan Đức Hậu

Chuyên viên

Cử nhân

Thực hiện nghiệp vụ công tác Đoàn; đồng thời giúp việc cho Trưởng phòng các mặt công tác sau:

- Đề xuất xây dựng kế hoạch hoạt động Đoàn gắn với việc phát triển kỹ năng của ĐV-TN đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và tổ chức đoàn thể để thực hiện kế hoạch tổ chức các hội thi cấp trường và cấp Quận, Thành phố;

- Phối hợp với các Khoa đào tạo chuyên ngànhđể quản lý SV ngoại trú theo quy chế hiện hành;

- Quản lý việc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với các SVnam trong độ tuổi quân sự theo quy định của Bộ Quốc Phòng;

- Theo dõi, đề xuất khen thưởng, chế độ học bổng cho SV theo quy định hiện hành;

- Phối hợp theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, đạo đức lối sống của SV;

- Theo dõi, đề xuất xác nhận các loại giấy tờ liên quan cho SV;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được trưởng phòng phân công.

5

Nguyễn Thị Thảo

Nhân viên Y tế

Trung cấp

Giúp việc cho Trưởng phòng các mặt công tác sau:

- Tổ chức quản lý hoạt động y tế trong Nhà trường (xây dựng, triển khai, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác ytế trong trường học hàng năm);

- Chẩn đoán, sơ cứu, khám chữa bệnh ban đầu, đề xuất điều trị vượt tuyến (khi cần) cho CB-GV và SV;

- Phối hợp với phòng chức năng triển khai công tác bảo hiểm (ytế, thân thể) theo Luật định;

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nước uống, vệ sinh môi trường trong Nhà trường;

- Hằng tuần, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ phận;

- Quản lý tài sản, trang thiết bị tại phòng ytế;

- Đảm nhận một số nhiệm vụ khác khi TP phân công và BGH yêu cầu.

6

Bộ phận QLKTX
(Hợp đồng)

Nguyễn Thị Kim Huệ
Nguyễn Thành Lan Nguyễn Đức Phát Nguyễn Mưng

 

 

Giúp việc cho Trưởng phòng trực tiếp quản lý SV nội trú, cụ thể:

- Sắp xếp bố trí SV vào ở nội trú khi được duyệt;

- Phối hợp với bộ phận bảo vệ Nhà trường để đảm bảo ANTT trong khu vực nội trú.

- Ghi chép, bàn giao cụ thể tình hình ca trực; kịp thời báo cáo diễn biến bất thường trong ca trực cho người phụ trách;

- Tổ chức hoạt động của đại diện phòng ở KTX;

- Đôn đốc SV tham gia giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp trong Nhà trường nói chung và trong khu vực nội trú nói riêng;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng để đôn đốc các khoản lệ phí, đáp ứng điện, nước sinh hoạt, phát thư, bưu phẩm...;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được trưởng phòng phân công.

7

Bộ phận Y tế
(Hợp đồng)

Võ Thị Bích Hằng

Nguyễn Thái Hợp

 

 

 

Giúp việc cho Trưởng phòng thực hiện công tác  Y tế cơ quan, cụ thể:

- Thực hiện chức trách công tác Ytế của nhà trường;

- Chịu trách nhiệm chẩn đoán, sơ cứu ban đầu, đề xuất điều trị vượt tuyến;

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường;

- Hằng tuần báo cáo tình hình công tác ytế với cán bộ Ytế(Bà: Thảo)

- Quản lý tài sản, trang thiết bị tại phòng ytế trong thời gian làm việc;

- Đảm nhận một số nghiệp vụ Ytế khác khi được TP phân công và BGH yêu cầu.

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CBVC XEM DANH BẠ