Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Phòng Đào tạoChức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác tổ chức quản lý đào tạo (xây dựng, điều tiết và quản lý các hoạt động giảng dạy, học tập) và công tác tư liệu;

- Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo của Trường. Thường trực và Thư ký Hội đồng Khoa học - Đào tạo của Trường;

- Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập;

- Tổ chức thực hiện Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường. Giúp Hiệu trưởng soạn thảo và ban hành các quy định về quản lý công tác đào tạo;

- Lập kế hoạch tuyển sinh hàng năm. Tham gia công tác tổ chức tuyển sinh hệ chính quy;

- Lập kế hoạch giảng dạy và học tập hàng năm cho hệ chính qui. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập hệ chính qui;

- Tổ chức điều hành công tác giảng dạy và học tập, bao gồm:

+ Tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần;

+ Lập thời khoá biểu và lịch thi kết thúc học phần cho các lớp hệ chính quy;

+ Bố trí phòng học cho giảng dạy - học tập và cho những nhu cầu khác;

+ Hỗ trợ các Khoa trong việc điều động giảng dạy và thỉnh giảng của cán bộ giảng dạy; hướng dẫn lập và đề xuất duyệt kế hoạch thực tập, tham quan, dã ngoại của sinh viên;

+ Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện tiến độ tổ chức đào tạo năm học; xét học tiếp, thôi học; giao, nhận báo cáo thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên;

+ Tổng hợp đánh giá kết quả, chất lượng đào tạo của Trường;

+ Tổ chức công tác xét tốt nghiệp hệ chính qui.

- Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ các thông tin về học vụ; thống kê và xác nhận giờ giảng thực tế giảng dạy của từng giảng viên hàng năm để thanh toán vượt giờ, thỉnh giảng...; chuẩn bị số liệu, tài liệu liên quan công tác đào tạo của các đơn vị để cung cấp cho Hội đồng thi đua-khen thưởng và Hội đồng kỷ luật Trường;

- Quản lý và cấp phát các văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ… theo quy định hiện hành;

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính soạn thảo các Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập các hội đồng liên quan đến công tác đào tạo (Hội đồng thi tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp của Trường);

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức các hoạt động liên quan công tác Lễ khai giảng năm học và Lễ tốt nghiệp cho hệ chính qui;

- Lập dự trù kinh phí và đề xuất việc sử dụng kinh phí trong công tác tuyển sinh và tốt nghiệp của Trường;

- Thu thập, bổ sung, xử lý tài liệu. Tổ chức sắp xếp, xây dựng vốn tài liệu; lưu trữ, bảo quản kho tư liệu tại thư viện;

- Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại, tổ chức cho bạn đọc khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả tài liệu ở thư viện;

- Thu nhận, lưu chuyển những ấn phẩm do nhà trường xuất bản, các luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ của cán bộ viên chức Nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và chiến lược phát triển; tổ chức và điều phối hệ thống thông tin, tư liệu trong thư viện;

- Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng xác nhận kết quả học tập học kỳ, năm học, khóa học của sinh viên.

Nhân sự và phân công công việc

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1

Thi Hồng Tuấn

Trưởng phòng

Thạc sĩ

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi công việc của phòng, trực tiếp đảm nhận một số công việc cụ thể sau:

- Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo của Trường. Thường trực và Thư ký Hội đồng Khoa học - Đào tạo của Trường;

- Tổ chức thực hiện Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường. Giúp Hiệu trưởng soạn thảo và ban hành các quy định về quản lý công tác đào tạo; Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính soạn thảo các Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập các hội đồng liên quan đến công tác đào tạo (Hội đồng thi tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp của Trường);

- Lập kế hoạch tuyển sinh hàng năm. Tham gia công tác tổ chức tuyển sinh hệ chính quy;

- Lập kế hoạch giảng dạy và học tập hàng năm cho hệ chính qui;

- Hướng dẫn các khoa lập và đề xuất duyệt kế hoạch thực tập, tham quan, dã ngoại của sinh viên;

- Tổng hợp đánh giá kết quả, chất lượng đào tạo của Trường;

- Tổ chức công tác xét tốt nghiệp hệ chính qui;

- Quản lý và cấp phát các văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ… theo quy định hiện hành;

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức các hoạt động liên quan công tác Lễ khai giảng năm học và Lễ tốt nghiệp cho hệ chính qui;

- Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng xác nhận kết quả học tập học kỳ, năm học, khóa học của sinh viên.

2

Võ Lê Đức Huy

Phó Trưởng phòng

Kỹ sư

Giúp việc cho trưởng phòng các mặt công tác thuộc mảng Thư viện-Tư liệu, cụ thể sau:

- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và chiến lược phát triển; tổ chức và điều phối hệ thống thông tin, tư liệu trong thư viện (Sưu tầm, bổ sung, xử lý nghiệp vụ tài liệu số);

- Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập;

- Thu thập, bổ sung, xử lý tài liệu. Tổ chức sắp xếp, xây dựng vốn tài liệu; lưu trữ, bảo quản kho tư liệu tại thư viện;

- Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại, tổ chức cho bạn đọc khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả tài liệu ở thư viện;

- Quản lý, phát triển và xử lý kỹ thuật phần mềm thư viện, hệ thống máy chủ, máy tính  thư viện;

- Bổ sung tài liệu hàng năm theo kế hoạch chung của nhà trường và theo yêu cầu của CBGV;

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

3

Bùi Quốc Việt

Chuyên viên

Thạc sĩ

Giúp việc cho trưởng phòng các mặt công tác sau:

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện tiến độ giảng dạy các lớp hệ chính quy của giảng viên;

- Thư ký tuyển sinh hệ chính quy (thực hiện nhiệm vụ Ban thư ký); lập dự trù kinh phí và đề xuất việc sử dụng kinh phí trong công tác tư vấn và quảng bá tuyển sinh của Trường;

- Cung cấp số liệu từ hệ thống phần mềm tín chỉ phục vụ các hoạt động liên quan đến quản lý các lớp bậc cao đẳng chính quy;

- Quản lý các lớp kỹ năng mềm (xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký và biên chế lớp, xây dựng thời khóa biểu và triển khai thực hiện, tổng hợp dữ liệu xét công nhận kết quả);

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

4

Văn Thị Diệu Linh

Chuyên viên

Thạc sĩ

Giúp việc cho trưởng phòng các mặt công tác sau:

Quản lý các lớp bậc cao đẳng chính quy (danh sách lớp học phần; điểm học tập lớp học phần; điểm học tập từng học kỳ, năm học, khóa học; xét tốt nghiệp, hồ sơ tốt nghiệp; xét học tiếp; danh bạ sinh viên; bảo lưu kết quả học tập; tiếp nhận sinh viên nhập học lại; báo cáo số liệu thống kê);

5

Ngô Hoàng Khắc Tiệp

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp việc cho trưởng phòng các mặt công tác sau:

- Quản lý các lớp bậc TCCN chính quy (sổ lên lớp; điểm học tập từng học kỳ, năm học, khóa học; xây dựng phương án xét lên lớp; xét công nhận tốt nghiệp; hồ sơ tốt nghiệp; danh bạ học sinh...);

- Quản lý các lớp tiếng Anh chuẩn đầu ra (lập kế hoạch, tổ chức đăng ký, xây dựng thời khóa biểu, tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả, tổng hợp dữ liệu xét công nhận kết quả kiểm tra);

- Quản lý các lớp Giáo dục Quốc phòng-An ninh (lập kế hoạch, tổ chức đăng ký, tổ chức thực hiện kế hoạch học, tổng hợp kết quả xét công nhận và cấp chứng chỉ);

- Tổng hợp kết quả học tập Giáo dục thể chất bậc cao đẳng chính quy (lập danh sách sinh viên đủ điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp);

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

6

Phạm Chí Linh

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp việc cho trưởng phòng các mặt công tác sau:

- Thực hiện nghiệp vụ báo chí phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập;

- Biên mục ấn phẩm hàng ngày trước khi đưa vào lưu thông tại Thư viện;

- Hướng dẫn CBGV, học sinh - sinh viên khai thác thông tin qua tài liệu Thư viện Nhà trường;

- Phối hợp tìm kiếm nguồn tài liệu số và kiểm kê, báo cáo định kỳ;

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

7

Lê Thị Hồng

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp việc cho trưởng phòng các mặt công tác sau:

- Phục vụ bạn đọc tại phòng đọc (hướng dẫn, quản lý);

- Hướng dẫn bạn đọc tra cứu thông tin phục vụ học tập qua mạng máy tính;

- Quản lý tài liệu tại phòng đọc (lưu thông , sắp xếp, bảo dưỡng...);

- Tổng hợp báo cáo tình hình bạn đọc và tài liệu khi có yêu cầu;

- Thu nhận và quản lý báo cáo TTTN, luận văn, luận án phục vụ cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu;

- Phối hợp tìm kiếm nguồn tài liệu số và kiểm kê, báo cáo định kỳ;

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

8

Đoàn Thị Anh Thư

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp việc cho trưởng phòng các mặt công tác sau:

- Thực hiện công tác làm thẻ Thư viện;

- Quản lý lưu thông tài liệu (mượn - trả tài liệu);

- Xử lý nghiệp vụ thư viện (biên mục, tóm tắt, phân loại, dán từ,...);

- Tổng hợp số liệu kiểm kê và báo cáo định kỳ;

- Phối hợp tìm kiếm nguồn tài liệu số;

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

9

Lê Thị Lý

Nhân viên

Trung cấp

Giúp việc cho trưởng phòng các mặt công tác sau:

- Lập kế hoạch in ấn, cấp phát giáo trình, tài liệu, giấy thi, túi thi, chứng nhận, chứng chỉ, sổ, biểu mẫu, văn phòng phẩm... phục vụ giảng dạy, học tập của giảng viên và học sinh-sinh viên  theo từng học kỳ, năm học;

- Tổ chức sắp xếp, phân loại, lưu trữ , bảo quản tài liệu;

- Thu nhận, lưu chuyển những ấn phẩm do nhà trường xuất bản. Tổng hợp báo cáo về tình hình nhập, xuất, tồn tài liệu hàng tháng, học kỳ và năm học;

- Phối hợp tìm kiếm nguồn tài liệu số và kiểm kê, báo cáo định kỳ;

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CBVC XEM DANH BẠ