Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Phòng Đào tạoI. Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo, thư viện và một số công tác khác;

Công tác tuyển sinh:
- Nghiên cứu và tham mưu thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh của nhà trường hằng năm và trong dài hạn;
- Xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh các bậc và loại hình đào tạo với các cơ quan quản lý nhà nước;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hằng năm;
- Xây dựng, phát triển mối quan hệ với các đối tác, phát triển thị trường mục tiêu liên quan đến công tác tuyển sinh;
- Nghiên cứu, phân tích đánh giá hiệu quả, đề xuất áp dụng các phương thức, công cụ truyền thông, quảng bá tuyển sinh;
- Thiết kế nội dung phục vụ công tác truyền thông, quảng bá tuyển sinh;
- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, đề xuất phương án huy động nhân sự, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện công tác truyền thông, quảng bá tuyển sinh hằng năm;
- Quản lý vận hành và kiểm soát nội dung các công cụ truyền thông, quảng bá tuyển sinh của nhà trường.
- Đề xuất phương án nhân sự, chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu, văn phòng phẩm phục vụ thực hiện nghiệp vụ Ban thư ký;
- Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, nhập và xử lý dữ liệu, tổng hợp báo cáo định kỳ cho HĐTS theo quy định;
- Xây dựng phương án xét tuyển trình HĐTS phê duyệt và tổ chức thực hiện;
- In, gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển;
- Biên chế lớp sinh hoạt, xây dựng kế hoạch, tổ chức đón tiếp thí sinh nhập học;
- Kiểm soát, tổ chức lưu trữ hồ sơ và dữ liệu tuyển sinh hằng năm;
- Thanh quyết toán chi phí tổ chức tuyển sinh hằng năm;
- Tổng hợp báo cáo kết quả tuyển sinh cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định; tổ chức rút kinh nghiệm tuyển sinh hằng năm.

Công tác tổ chức đào tạo:

- Tham mưu, đề xuất phương pháp, cách thức tổ chức đào tạo phù hợp với quy định và đáp ứng yêu cầu xã hội;
- Tham mưu soạn thảo, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý đào tạo;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp hằng năm;
- Xây dựng kế hoạch, triển khai giao kế hoạch làm việc giảng viên hằng năm;
- Thống kê và xác nhận giờ giảng thực tế, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh toán giờ giảng hằng năm;
- Xây dựng thời khoá biểu giảng dạy và học tập cho các học kỳ chính, học kỳ phụ, học vét, học bù;
- Xây dựng lịch thi kết thúc học phần các học kỳ chính và kỳ phụ;
- Tham mưu xử lý sinh viên chậm tiến độ, đề xuất mở lớp bổ sung, tổ chức cho sinh viên đăng ký, thu nộp học phí theo quy định.
- Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, đề xuất mua sắm bổ sung hệ thống phần cứng phục vụ cài đặt hệ thống quản lý đào tạo;
- Cài đặt, quản lý vận hành, xử lý sự cố phần mềm quản lý đào tạo; kiểm soát bảo mật và sao lưu dữ liệu, đảm bảo an toàn dữ liệu của hệ thống;
- Mã hóa dữ liệu sinh viên, cập nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý đào tạo;
- Xử lý cho sinh viên đăng ký học cải thiện, trả nợ và rút đăng ký học theo quy định;
- Mở đóng hệ thống và quản lý quá trình nhập điểm, kiểm tra điểm chi tiết từng học kỳ của giảng viên;
- Cập nhật và lưu trữ dữ liệu tốt nghiệp, dữ liệu điều kiện xét tốt nghiệp vào hệ thống quản lý;
- Cung cấp dữ liệu phục vụ in, photo tài liệu phục vụ học tập định kỳ;
- Trích xuất dữ liệu phục vụ xét học tiếp, thi đua, học bổng, tốt nghiệp, báo cáo, thống kê.
- Tổng hợp và cung cấp danh sách sinh viên theo lớp học phần cho giảng viên điểm danh từng học kỳ;
- Tổng hợp danh sách sinh viên theo lớp học phần, phối hợp với Phòng TCKT tổ chức thu học phí hằng tháng theo quy định;
- Xây dựng lịch trực phòng hằng tuần, theo dõi quá trình giảng dạy của giảng viên và tổng hợp báo cáo hằng tháng;
- Lập phương án, tham mưu cho Ban giám hiệu tổ chức xét học tiếp và buộc thôi học từng năm học;
- Lập phương án, tham mưu cho Ban giám hiệu tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho các lớp cao đẳng chính quy;
- Lập kế hoạch và tham mưu tổ chức khai giảng, bế giảng các lớp cao đẳng chính quy hằng năm;
- Tổng hợp kết quả học tập theo học kỳ, năm học cung cấp cho CVHT và các đơn vị có liên quan phục vụ kiểm soát tiến độ học tập, xét học bổng, thi đua;
- Xử lý nghiệp vụ và quản lý hồ sơ bảo lưu của sinh viên;
- Lưu trữ hồ sơ và dữ liệu học tập của các lớp chính quy;
- Làm hồ sơ nhận phôi bằng tốt nghiệp; In danh bạ sinh viên đã tốt nghiệp theo khóa học;
- Thực hiện một số công việc khác (cấp bảng điểm, cấp phó bảng bằng tốt nghiệp, ghi chép biên bản các cuộc họp, lưu trữ công văn đi-đến, đề xuất cấp văn phòng phẩm hằng năm, ...).
- Tổng hợp, đánh giá kết quả giảng dạy và học tập định kỳ theo quy định;
- Tổng hợp, báo cáo phục vụ thanh tra, kiểm tra hằng năm của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;
- Hợp đồng in sao, nhận phôi bằng tốt nghiệp và chứng chỉ; quản lý in ấn, cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kỹ năng mềm  theo chuẩn đầu ra cho sinh viên các lớp cao đẳng chính quy;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, công nhận kết quả Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các lớp cao đẳng chính quy;
- Tổ chức liên kết đào tạo Giáo dục quốc phòng – an ninh theo quy định.

Công tác thư viện:

- Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển thư viện điện tử phục vụ cho cán bộ giảng viên và HSSV tra cứu, tham khảo tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập; tổ chức và điều phối hệ thống thông tin, tư liệu tại thư viện;
- Xây dựng kế hoạch và phối hợp mua bổ sung tài liệu thư viện theo định kỳ;
- Xử lý tài liệu theo quy trình nghiệp vụ thư viện;
- Tổ chức sắp xếp, bảo quản, lưu thông vốn tài liệu tại thư viện.
- Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin phục vụ bạn đọc;
- Tổ chức phục vụ bạn đọc;
- Thu nhận, quản lý, lưu thông các ấn phẩm do nhà trường xuất bản, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ của cán bộ viên chức nhà trường, báo cáo TTTN của sinh viên;
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan in ấn, photocopy, cấp phát, thống kê báo cáo và quản lý tài liệu, giáo trình, bài giảng,... phục vụ giảng viên và HSSV nghiên cứu, học tập.
- Quản lý, sửa chữa, phát triển hệ thống phần mềm, máy chủ thư viện;
- Hướng dẫn đăng ký, xử lý dữ liệu và làm thẻ thư viện cho người đọc;
- Xây dựng kế hoạch, dự trù số lượng, phối hợp in ấn, quản lý cấp phát giáo trình, bài giảng, văn phòng phẩm, tài liệu thực hành cho HSSV hằng năm.
- Sưu tầm, bổ sung, số hóa và xử lý nghiệp vụ tài liệu số, hướng dẫn bạn đọc truy cập và phát triển website Thư viện số;
- Thống kê, báo cáo nhập xuất, kiểm kê tài liệu tại thư viện.

Công tác khác:

- Thường trực và thư ký Hội đồng Khoa học - Đào tạo của trường;
- Tham mưu cho Ban giám hiệu tổ chức rà soát, tu chỉnh chương trình đào tạo định kỳ theo quy định;
- Triển khai thực hiện nghiên cứu giảng dạy liên môn và chuyên ngành;
- Tham mưu cho Ban giám hiệu tổ chức bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng giảng dạy thực hành cho đội ngũ giảng viên;
- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ được nhà trường giao; nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập;
- Phối hợp chuẩn bị nội dung in Niên giám cho sinh viên các lớp cao đẳng.

 

II. Nhân sự và phân công công việc

    - Bộ máy tổ chức của Phòng Đào tạo gồm 2 bộ phận: bộ phận Đào tạo và bộ phận Thư viện. Nhân sự gồm trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chuyên viên. Trưởng phòng phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về tất cả các mặt có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng; phó trưởng phòng giúp việc cho trưởng phòng, thay mặt quản lý đơn vị khi trưởng phòng vắng mặt và thực hiện các nhiệm vụ được trưởng phòng ủy quyền;
- Hoạt động của các thành viên trong phòng tuân thủ theo các quy định pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của trường và sự phân công, quy định về lề lối, phương pháp làm việc của phòng.

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1

Thi Hồng Tuấn

Trưởng phòng

Thạc sĩ

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về tất cả các mặt có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng và đảm nhiệm một số nhiệm vụ chuyên môn sau:

Công tác tuyển sinh:

- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng tuyển sinh:
- Nghiên cứu và tham mưu thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh của nhà trường hằng năm và trong dài hạn;
- Xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh các bậc và loại hình đào tạo với các cơ quan quản lý nhà nước;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hằng năm;
- Tổng hợp báo cáo kết quả tuyển sinh cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định; tổ chức rút kinh nghiệm tuyển sinh hằng năm.

Công tác tổ chức đào tạo:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, tổng hợp báo cáo
- Tham mưu, đề xuất phương pháp, cách thức tổ chức đào tạo phù hợp với quy định và đáp ứng yêu cầu xã hội;
- Tham mưu soạn thảo, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý đào tạo;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp hằng năm;
- Tổng hợp, đánh giá kết quả giảng dạy và học tập định kỳ theo quy định;
- Tổng hợp, báo cáo phục vụ thanh tra, kiểm tra hằng năm của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;
- Hợp đồng in sao, nhận phôi bằng tốt nghiệp và chứng chỉ; quản lý in ấn, cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận.

Các nhiệm vụ khác:

- Thường trực và thư ký Hội đồng khoa học - đào tạo;
- Tham gia hội đồng rà soát chương trình đào tạo định kỳ theo kế hoạch;
- Quản lý giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo và giảng dạy liên môn.

2

Bùi Quốc Việt

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

Giúp việc cho trưởng phòng, quản lý chung và chịu trách nhiệm về tất cả các mặt công tác tại bộ phận Đào tạo và thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

- Quản lý và kiểm soát toàn bộ quá trình thực hiện nghiệp vụ Ban thư ký hội đồng tuyển sinh hằng năm;
- Xây dựng, phát triển mối quan hệ với các đối tác, phát triển thị trường mục tiêu liên quan đến công tác tuyển sinh;
- Nghiên cứu, phân tích đánh giá hiệu quả, đề xuất áp dụng các phương thức, công cụ truyền thông, quảng bá tuyển sinh;
- Thiết kế nội dung phục vụ công tác truyền thông, quảng bá tuyển sinh;
- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, đề xuất phương án huy động nhân sự, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện công tác truyền thông, quảng bá tuyển sinh hằng năm;

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

3

Văn Thị Diệu Linh

Chuyên viên

Thạc sĩ

Giúp việc cho trưởng phòng thực hiện một số công tác chuyên môn:

Công tác tuyển sinh:

- Xây dựng phương án xét tuyển trình HĐTS phê duyệt và tổ chức thực hiện;
- In, gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển;
- Biên chế lớp sinh hoạt, xây dựng kế hoạch, tổ chức đón tiếp thí sinh nhập học;
- Thanh quyết toán chi phí tổ chức tuyển sinh hằng năm;
- Thực hiện các nghiệp vụ Ban thư ký khác khi được phân công;

Công tác tổ chức đào tạo:

- Lập phương án, tham mưu cho Ban giám hiệu tổ chức xét học tiếp và buộc thôi học từng năm học;
- Lập phương án, tham mưu cho Ban giám hiệu tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho các lớp cao đẳng chính quy;
- Lập kế hoạch và tham mưu tổ chức khai giảng, bế giảng các lớp cao đẳng chính quy hằng năm;
- Tổng hợp kết quả học tập theo học kỳ, năm học cung cấp cho CVHT và các đơn vị có liên quan phục vụ kiểm soát tiến độ học tập, xét học bổng, thi đua;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, công nhận kết quả Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các lớp cao đẳng chính quy;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công
.

4

Ngô Hoàng Khắc Tiệp

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp việc cho trưởng phòng thực hiện một số công tác chuyên môn:

- Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, đề xuất mua sắm bổ sung hệ thống phần cứng phục vụ cài đặt hệ thống quản lý đào tạo;
- Cài đặt, quản lý vận hành, xử lý sự cố phần mềm quản lý đào tạo; kiểm soát bảo mật và sao lưu dữ liệu, đảm bảo an toàn dữ liệu của hệ thống;
- Mã hóa dữ liệu sinh viên, cập nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý đào tạo;
- Xử lý cho sinh viên đăng ký học cải thiện, trả nợ và rút đăng ký học theo quy định;
- Mở đóng hệ thống và quản lý quá trình nhập điểm, kiểm tra điểm chi tiết từng học kỳ của giảng viên;
- Cập nhật và lưu trữ dữ liệu tốt nghiệp, dữ liệu điều kiện xét tốt nghiệp vào hệ thống quản lý;
- Cung cấp dữ liệu phục vụ in, photo tài liệu phục vụ học tập định kỳ;
- Trích xuất dữ liệu phục vụ xét học tiếp, thi đua, học bổng, tốt nghiệp, báo cáo, thống kê.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kỹ năng mềm  theo chuẩn đầu ra cho sinh viên các lớp cao đẳng chính quy;

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

5 Nguyễn Thị Thu Hằng Chuyên viên Thạc sĩ

Giúp việc cho trưởng phòng thực hiện một số công tác chuyên môn:

Công tác tuyển sinh:

- Đề xuất phương án nhân sự, chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu, văn phòng phẩm phục vụ thực hiện nghiệp vụ Ban thư ký;
- Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, nhập và xử lý dữ liệu, tổng hợp báo cáo định kỳ cho HĐTS theo quy định;
- Kiểm soát, tổ chức lưu trữ hồ sơ và dữ liệu tuyển sinh hằng năm;
- Thực hiện các nghiệp vụ Ban thư ký khác khi được phân công.

Công tác tổ chức đào tạo:

- Tổng hợp và cung cấp danh sách sinh viên theo lớp học phần cho giảng viên điểm danh từng học kỳ;
- Tổng hợp danh sách sinh viên theo lớp học phần, phối hợp với Phòng TCKT tổ chức thu học phí hằng tháng theo quy định;
- Xây dựng lịch trực phòng hằng tuần, theo dõi quá trình giảng dạy của giảng viên và tổng hợp báo cáo hằng tháng;
- Xử lý nghiệp vụ và quản lý hồ sơ bảo lưu của sinh viên;
- Lưu trữ hồ sơ và dữ liệu học tập của các lớp chính quy;
- Làm hồ sơ nhận phôi bằng tốt nghiệp; In danh bạ sinh viên đã tốt nghiệp theo khóa học;
- Thực hiện một số công việc khác (cấp bảng điểm, cấp phó bảng bằng tốt nghiệp, ghi chép biên bản các cuộc họp, lưu trữ công văn đi-đến, đề xuất cấp văn phòng phẩm hằng năm, ...);
- Tổ chức liên kết đào tạo Giáo dục quốc phòng – an ninh theo quy định;
- Ghi chép và lưu trữ biên bản các cuộc họp của phòng; lập bảng theo dõi trực phòng, theo dõi tình thực hiện quy định về giờ giấc của cán bộ Phòng Đào tạo, thanh toán khối lượng ngoài giờ hàng tháng;
- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công
.

5

Dương Hồng Vinh

Chuyên viên

Thạc sĩ

Giúp việc cho trưởng phòng thực hiện một số công tác chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai giao kế hoạch làm việc giảng viên hằng năm;
- Thống kê và xác nhận giờ giảng thực tế, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh toán giờ giảng hằng năm;
- Xây dựng thời khoá biểu giảng dạy và học tập cho các học kỳ chính, học kỳ phụ, học vét, học bù;
- Xây dựng lịch thi kết thúc học phần các học kỳ chính và kỳ phụ;
- Tham mưu xử lý sinh viên chậm tiến độ, đề xuất mở lớp bổ sung, tổ chức cho sinh viên đăng ký, thu nộp học phí theo quy định.
- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công;

6

Lê Thị Hồng

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp việc cho trưởng phòng thực hiện một số công tác chuyên môn:

- Xử lý tài liệu theo quy trình nghiệp vụ thư viện;
- Tổ chức sắp xếp, bảo quản, lưu thông vốn tài liệu tại thư viện;
- Tổ chức phục vụ bạn đọc;
- Thu nhận, quản lý, lưu thông các ấn phẩm do nhà trường xuất bản, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ của cán bộ viên chức nhà trường, báo cáo TTTN của sinh viên;
- Phối hợp sưu tầm, bổ sung, số hóa và xử lý nghiệp vụ tài liệu số, hướng dẫn bạn đọc truy cập và phát triển website Thư viện số; thống kê, báo cáo nhập xuất, kiểm kê tài liệu;

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

7

Đoàn Thị Anh Thư

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp việc cho trưởng phòng thực hiện một số công tác chuyên môn:

- Hướng dẫn đăng ký, xử lý dữ liệu và làm thẻ thư viện cho người đọc;
- Xử lý tài liệu theo quy trình nghiệp vụ thư viện;
- Tổ chức phục vụ bạn đọc, thực hiện lưu thông ấn phẩm mượn trả tài liệu;
- Sưu tầm, bổ sung, số hóa và xử lý nghiệp vụ tài liệu số, hướng dẫn bạn đọc truy cập và phát triển website Thư viện số;
- Thống kê, báo cáo nhập xuất, kiểm kê tài liệu;
- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

8

Nguyễn Thị Lý

Nhân viên

Trung cấp

Giúp việc cho trưởng phòng thực hiện một số công tác chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch, dự trù số lượng, phối hợp in ấn, quản lý cấp phát giáo trình, bài giảng, văn phòng phẩm, tài liệu thực hành cho HSSV hằng năm; Thống kê báo cáo định kỳ theo kế hoạch;
- Phối hợp tìm kiếm nguồn tài liệu số và kiểm kê, báo cáo định kỳ;
- Đề xuất mua sắm ấn phẩm định kỳ hàng quý;
- Phối hợp xử lý tài liệu theo quy trình nghiệp vụ thư viện, tổ chức sắp xếp, bảo quản, lưu thông vốn tài liệu tại thư viện, tổ chức phục vụ bạn đọc, sưu tầm, bổ sung, số hóa và xử lý nghiệp vụ tài liệu số, hướng dẫn bạn đọc truy cập và phát triển website Thư viện số, thống kê, báo cáo nhập xuất, kiểm kê tài liệu;
- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CBVC XEM DANH BẠ