Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Phòng Đào tạoI. Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo, thư viện và một số công tác khác;

Công tác tuyển sinh:
- Nghiên cứu, đề xuất mục tiêu đào tạo, các bậc và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo của trường;
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm với cơ quan quản lý nhà nước;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, lập dự toán, tổ chức quảng bá, tư vấn tuyển sinh hằng năm của trường;
- Thực hiện nghiệp vụ Ban thư ký tuyển sinh chính quy (công việc cụ thể theo quy định chức năng nhiệm vụ của Ban thư ký trong quy chế tuyển sinh hiện hành);
- Tổng hợp, báo cáo kết quả, tổ chức rút kinh nghiệm, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu tuyển sinh chính quy theo quy định hiện hành.

Công tác tổ chức đào tạo:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện Quy chế đào tạo chính quy của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các quy định có liên quan của các cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo;

- Soạn thảo, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý công tác đào tạo tại trường;

- Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập hàng năm cho các lớp chính quy, bao gồm:

  + Giao kế hoạch làm việc giảng viên, thống kê và xác nhận giờ giảng thực tế làm cơ sở thanh toán giờ giảng của giảng viên hằng năm;

  + Xây dựng thời khoá biểu và lịch thi kết thúc học phần các học kỳ chính và kỳ phụ; bố trí phòng học cho giảng dạy, học tập và cho những nhu cầu khác; xử lý cho sinh viên đăng ký học cải thiện, trả nợ và rút đăng ký học theo quy định;

  + Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; tổ chức kiểm tra, tổng hợp dữ liệu tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định công nhận, lưu trữ, thống kê báo cáo kết quả Kỹ năng mềm, Tiếng Anh chuẩn đầu ra và Giáo dục quốc phòng cho sinh viên các lớp chính quy;

  + Tổng hợp danh sách sinh viên theo lớp học phần cung cấp cho giảng viên điểm danh, phối hợp tổ chức thu học phí và quản lý điểm;

  + Hỗ trợ các khoa điều động giảng dạy, thỉnh giảng cán bộ giảng dạy; hướng dẫn lập và đề xuất duyệt kế hoạch thực tập, tham quan, thực tế và ngoại khóa cho HSSV;

  + Tổng hợp, đánh giá kết quả giảng dạy và học tập định kỳ theo quy định;

  + Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường tổ chức xét học tiếp và buộc thôi học định kỳ; tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho học sinh-sinh viên (HSSV) chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp. Tổ chức khai giảng, bế giảng các lớp chính quy hằng năm;

  + Tổng hợp, báo cáo phục vụ thanh kiểm tra hằng năm của các cơ quan cấp trên;

  + Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng nhà trường ký xác nhận kết quả học tập cho HSSV các lớp chính quy theo quy định hiện hành;

  + Tham mưu cho Hiệu trưởng trong các hoạt động khác có liên quan đến giảng dạy và học tập tại trường;

- Tổng hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ các dữ liệu về kết quả học tập của HSSV chính quy; cung cấp dữ liệu kết quả học tập và giảng dạy phục vụ xét thi đua, khen thưởng cho cán bộ viên chức, xét học bổng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV;

- Cập nhật và lưu trữ dữ liệu tốt nghiệp và dữ liệu các điều kiện xét tốt nghiệp vào hệ thống quản lý; In danh bạ sinh viên đã tốt nghiệp theo khóa học;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường làm hồ sơ nhận phôi bằng từ cơ quan quản lý nhà nước; hợp đồng in chứng chỉ, chứng nhận; quản lý in ấn, cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận cho các lớp chính quy theo quy định hiện hành;

Công tác thư viện:

- Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển thư viện điện tử phục vụ cho cán bộ giảng viên và HSSV tra cứu, tham khảo tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập; tổ chức và điều phối hệ thống thông tin, tư liệu tại thư viện;

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp mua bổ sung tài liệu thư viện theo định kỳ;

- Xử lý tài liệu theo quy trình nghiệp vụ thư viện;

- Tổ chức sắp xếp, bảo quản, lưu thông vốn tài liệu tại thư viện;

- Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin phục vụ bạn đọc;

- Tổ chức phục vụ bạn đọc;

- Thu nhận, quản lý, lưu thông các ấn phẩm do nhà trường xuất bản, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ của cán bộ viên chức nhà trường, báo cáo TTTN của sinh viên;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan in ấn, photocopy, cấp phát, thống kê báo cáo và quản lý tài liệu, giáo trình, bài giảng,... phục vụ giảng viên và HSSV nghiên cứu, học tập;

- Quản lý, sửa chữa, phát triển hệ thống phần mềm, máy chủ thư viện;

- Hướng dẫn đăng ký, xử lý dữ liệu và làm thẻ thư viện cho người đọc;

- Xây dựng kế hoạch, dự trù số lượng, phối hợp in ấn, quản lý cấp phát giáo trình, bài giảng, văn phòng phẩm, tài liệu thực hành cho HSSV hằng năm;

- Sưu tầm, bổ sung, số hóa và xử lý nghiệp vụ tài liệu số, hướng dẫn bạn đọc truy cập và phát triển website Thư viện số;

- Thống kê, báo cáo nhập xuất, kiểm kê tài liệu tại thư viện;

Công tác khác:

- Thường trực và thư ký Hội đồng Khoa học - Đào tạo của trường;

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ được nhà trường giao; nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập;

- Quản lý và xử lý bảo mật hệ thống phần mềm quản lý đào tạo;

- Phối hợp chuẩn bị nội dung in Niên giám cho sinh viên các lớp cao đẳng.

 

II. Nhân sự và phân công công việc

    Bộ máy tổ chức của Phòng Đào tạo gồm 2 bộ phận: bộ phận Đào tạo và bộ phận Thư viện. Nhân sự gồm trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chuyên viên. Trưởng phòng phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về tất cả các mặt có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng; phó trưởng phòng giúp việc cho trưởng phòng, thay mặt quản lý đơn vị khi trưởng phòng vắng mặt và thực hiện các nhiệm vụ được trưởng phòng ủy quyền.

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1

Thi Hồng Tuấn

Trưởng phòng

Thạc sĩ

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về tất cả các mặt có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng và đảm nhiệm một số nhiệm vụ chuyên môn sau:

Công tác tuyển sinh:

- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng tuyển sinh;

- Nghiên cứu, đề xuất mục tiêu đào tạo, các bậc và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo của trường;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm với cơ quan quản lý nhà nước;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, lập dự toán, tổ chức quảng bá, tư vấn tuyển sinh hằng năm của trường;

- Thực hiện nghiệp vụ Ban thư ký tuyển sinh chính quy: xử lý dữ liệu, xây dựng và đề xuất phương án xét tuyển, tham mưu cho Hội đồng tuyển sinh quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả, tổ chức rút kinh nghiệm tuyển sinh hằng năm.

Công tác tổ chức đào tạo:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện Quy chế đào tạo chính quy của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các quy định có liên quan của các cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo;

- Soạn thảo, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý công tác đào tạo tại trường;

- Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập hàng năm cho các lớp chính quy, bao gồm:

  + Xây dựng thời khoá biểu các học kỳ chính và kỳ phụ; bố trí phòng học cho giảng dạy, học tập và cho những nhu cầu khác;

  + Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức và quản lý các lớp Kỹ năng mềm, Tiếng Anh chuẩn đầu ra và Giáo dục quốc phòng cho sinh viên các lớp chính quy;

  + Hỗ trợ các khoa điều động giảng dạy, thỉnh giảng cán bộ giảng dạy; hướng dẫn lập và đề xuất duyệt kế hoạch thực tập, tham quan, thực tế và ngoại khóa cho HSSV;

  + Tổng hợp, đánh giá kết quả giảng dạy và học tập định kỳ theo quy định;

  + Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức xét học tiếp và buộc thôi học định kỳ; xét và công nhận tốt nghiệp; khai giảng, bế giảng các lớp chính quy hằng năm;

  + Tổng hợp, báo cáo phục vụ thanh kiểm tra hằng năm của các cơ quan cấp trên;

  + Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng nhà trường ký xác nhận kết quả học tập cho HSSV các lớp chính quy theo quy định hiện hành.

Các nhiệm vụ khác:

- Thường trực và thư ký Hội đồng khoa học - đào tạo;

- Tham gia hội đồng rà soát chương trình đào tạo định kỳ theo kế hoạch;

- Quản lý giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo và giảng dạy liên môn;

- Hợp đồng mua, in, quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận cho các lớp chính quy theo quy định hiện hành.

2

Bùi Quốc Việt

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

Giúp việc cho trưởng phòng thực hiện một số công tác chuyên môn:

Công tác tuyển sinh:

- Phối hợp tổ chức quảng bá, tư vấn tuyển sinh hằng năm của trường;

- Thực hiện nghiệp vụ Ban thư ký tuyển sinh chính quy: in, gửi giấy báo trúng tuyển, biên chế lớp sinh hoạt, phối hợp đón tiếp sinh viên nhập học; mã hóa dữ liệu sinh viên đầu khóa học.

Công tác tổ chức đào tạo:

- Giao kế hoạch làm việc giảng viên, thống kê và xác nhận giờ giảng thực tế làm cơ sở thanh toán giờ giảng của giảng viên hằng năm;
- Phối hợp tổng hợp, thống kê, xử lý dữ liệu về kết quả học tập của HSSV chính quyphục vụ xét thi đua, khen thưởng cho cán bộ viên chức, xét học bổng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV;

- Xây dựng lịch thi kết thúc học phần các học kỳ chính và kỳ phụ;

- Tham mưu mở lớp bổ sung, hủy lớp, xử lý các sinh viên chậm tiến độ học tập;

- Cập nhật và lưu trữ dữ liệu tốt nghiệp và dữ liệu các điều kiện xét tốt nghiệp vào hệ thống quản lý;

- Làm hồ sơ nhận phôi bằng từ cơ quan quản lý nhà nước, in ấn bằng tốt nghiệp và các loại chứng chỉ, chứng nhận;

- Quản lý chung và xử lý bảo mật hệ thống quản lý đào tạo;

- Phối hợp chuẩn bị nội dung in Niên giám cho sinh viên khóa mới;

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

3

Văn Thị Diệu Linh

Chuyên viên

Thạc sĩ

Giúp việc cho trưởng phòng thực hiện một số công tác chuyên môn:

Công tác tuyển sinh:

- Phối hợp tổ chức quảng bá, tư vấn tuyển sinh hằng năm của trường;

- Thực hiện nghiệp vụ Ban thư ký tuyển sinh chính quy: nhận hồ sơ, nhập dữ liệu, ghi chép biên bản các cuộc họp HĐTS, phối hợp thanh quyết toán chi phí tuyển sinh; lưu trữ hồ sơ, dữ liệu tuyển sinh chính quy theo quy định hiện hành;

Công tác tổ chức đào tạo:

- Tổng hợp danh sách sinh viên theo lớp học phần cung cấp cho giảng viên điểm danh, phối hợp tổ chức thu học phí và quản lý điểm;

- Tổng hợp dữ liệu, lập phương án xét học tiếp, buộc thôi học, công nhận tốt nghiệp các lớp chính quy hằng năm;

- Tổng hợp dữ liệu phục vụ thanh kiểm tra hằng năm của các cơ quan cấp trên;

- Tổng hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ các dữ liệu về kết quả học tập của HSSV chính quy; cung cấp dữ liệu kết quả học tập và giảng dạy phục vụ xét thi đua, khen thưởng cho cán bộ viên chức, xét học bổng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV;

- In danh bạ sinh viên đã tốt nghiệp theo khóa học.

Các công việc khác:

- Ghi chép và lưu trữ biên bản các cuộc họp của phòng; lập bảng theo dõi trực phòng, theo dõi tình thực hiện quy định về giờ giấc của cán bộ Phòng Đào tạo, thanh toán khối lượng ngoài giờ hàng tháng;

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

4

Ngô Hoàng Khắc Tiệp

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp việc cho trưởng phòng thực hiện một số công tác chuyên môn:

Công tác tuyển sinh:

- Phối hợp tổ chức quảng bá, tư vấn tuyển sinh hằng năm của trường;

- Thực hiện nghiệp vụ Ban thư ký tuyển sinh chính quy: nhận hồ sơ, nhập dữ liệu, lưu trữ và quản lý hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển.

Công tác tổ chức đào tạo:

- Quản lý các lớp bậc TCCN chính quy: sổ lên lớp, kết quả học tập, xây dựng phương án xét lên lớp, xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ tốt nghiệp, in danh bạ HS;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện tiến độ giảng dạy các lớp hệ chính quy của giảng viên;

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hệ thống quản lý đào tạo: nhập dữ liệu TKB các học kỳ vào hệ thống, xử lý cho sinh viên đăng ký bổ sung; kiểm soát, xử lý rút, hủy TKB cá nhân của sinh viên trên hệ thống quản lý; thông báo, quản lý mở/đóng nhập điểm vào hệ thống quản lý đào tạo; quản lý thiết bị phục vụ cài đặt và vận hành phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ; cập nhật kỳ đăng ký, mở quyền đăng ký, mở quyền theo dõi TKB của CVHT; sao lưu dự phòng, xử lý các vấn đề có liên quan đến phần cứng, đường truyền và hệ thống quản lý đào tạo; bảo dưỡng định kỳ, đề xuất mua sắm bổ sung, thay thế, thanh lý thiết bị máy móc;

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; tổ chức kiểm tra, tổng hợp dữ liệu tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định công nhận, lưu trữ, thống kê báo cáo kết quả Kỹ năng mềm, Tiếng Anh chuẩn đầu ra và Giáo dục quốc phòng cho sinh viên các lớp chính quy.

Các công việc khác:

- Phối hợp xử lý các nghiệp vụ lớp bổ sung, hủy lớp, xử lý các sinh viên chậm tiến độ học tập;

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

5

Phạm Chí Linh

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp việc cho trưởng phòng thực hiện một số công tác chuyên môn:

- Đề xuất mua sắm ấn phẩm định kỳ hàng quý;

- Phối hợp xử lý tài liệu theo quy trình nghiệp vụ thư viện, tổ chức sắp xếp, bảo quản, lưu thông vốn tài liệu tại thư viện, tổ chức phục vụ bạn đọc, sưu tầm, bổ sung, số hóa và xử lý nghiệp vụ tài liệu số, hướng dẫn bạn đọc truy cập và phát triển website Thư viện số, thống kê, báo cáo nhập xuất, kiểm kê tài liệu;

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

6

Lê Thị Hồng

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp việc cho trưởng phòng thực hiện một số công tác chuyên môn:

- Xử lý tài liệu theo quy trình nghiệp vụ thư viện;

- Tổ chức sắp xếp, bảo quản, lưu thông vốn tài liệu tại thư viện;

- Tổ chức phục vụ bạn đọc;

- Thu nhận, quản lý, lưu thông các ấn phẩm do nhà trường xuất bản, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ của cán bộ viên chức nhà trường, báo cáo TTTN của sinh viên;

- Phối hợp sưu tầm, bổ sung, số hóa và xử lý nghiệp vụ tài liệu số, hướng dẫn bạn đọc truy cập và phát triển website Thư viện số; thống kê, báo cáo nhập xuất, kiểm kê tài liệu;

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

7

Đoàn Thị Anh Thư

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp việc cho trưởng phòng thực hiện một số công tác chuyên môn:

- Hướng dẫn đăng ký, xử lý dữ liệu và làm thẻ thư viện cho người đọc;

- Phối hợp xử lý tài liệu theo quy trình nghiệp vụ thư viện;tổ chức phục vụ bạn đọc; sưu tầm, bổ sung, số hóa và xử lý nghiệp vụ tài liệu số, hướng dẫn bạn đọc truy cập và phát triển website Thư viện số; thống kê, báo cáo nhập xuất, kiểm kê tài liệu;

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

8

Lê Thị Lý

Nhân viên

Trung cấp

Giúp việc cho trưởng phòng thực hiện một số công tác chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch, dự trù số lượng, phối hợp in ấn, quản lý cấp phát giáo trình, bài giảng, văn phòng phẩm, tài liệu thực hành cho HSSV hằng năm; Thống kê báo cáo định kỳ theo kế hoạch;

- Phối hợp tìm kiếm nguồn tài liệu số và kiểm kê, báo cáo định kỳ;

- Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CBVC XEM DANH BẠ