Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Phòng Đào tạo


Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo, thư viện và một số công tác khác.

1.2. Nhiệm vụ

1.2.1 Công tác tuyển sinh

- Nghiên cứu và tham mưu thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh của nhà trường hằng năm và trong dài hạn;

- Xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh các bậc và loại hình đào tạo với các cơ quan quản lý nhà nước;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hằng năm;

- Xây dựng, phát triển mối quan hệ với các đối tác, phát triển thị trường mục tiêu liên quan đến công tác tuyển sinh;

- Nghiên cứu, phân tích đánh giá hiệu quả, đề xuất áp dụng các phương thức, công cụ truyền thông, quảng bá tuyển sinh;

- Thiết kế nội dung phục vụ công tác truyền thông, quảng bá tuyển sinh;

- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, đề xuất phương án huy động nhân sự, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện công tác truyền thông, quảng bá tuyển sinh hằng năm;

- Quản lý vận hành và kiểm soát nội dung các công cụ truyền thông, quảng bá tuyển sinh của nhà trường.

- Đề xuất phương án nhân sự, chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu, văn phòng phẩm phục vụ thực hiện nghiệp vụ Ban thư ký; (Hằng)

- Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, nhập và xử lý dữ liệu, tổng hợp báo cáo định kỳ cho HĐTS theo quy định; (Hằng)

- Xây dựng phương án xét tuyển trình HĐTS phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- In, gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển;

- Biên chế lớp sinh hoạt, xây dựng kế hoạch, tổ chức đón tiếp thí sinh nhập học;

- Kiểm soát, tổ chức lưu trữ hồ sơ và dữ liệu tuyển sinh hằng năm;

- Thanh quyết toán chi phí tổ chức tuyển sinh hằng năm;

- Tổng hợp báo cáo kết quả tuyển sinh cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định; tổ chức rút kinh nghiệm tuyển sinh hằng năm;

1.2.2 Công tác tổ chức đào tạo

- Tham mưu, đề xuất phương pháp, cách thức tổ chức đào tạo phù hợp với quy định và đáp ứng yêu cầu xã hội;

- Tham mưu soạn thảo, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý đào tạo;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp hằng năm;

- Xây dựng kế hoạch, triển khai giao kế hoạch làm việc giảng viên hằng năm;

- Thống kê và xác nhận giờ giảng thực tế, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh toán giờ giảng hằng năm;

- Xây dựng thời khoá biểu giảng dạy và học tập cho các học kỳ chính, học kỳ phụ, học vét, học bù;

- Xây dựng lịch thi kết thúc học phần các học kỳ chính và kỳ phụ;

- Tham mưu xử lý sinh viên chậm tiến độ, đề xuất mở lớp bổ sung, tổ chức cho sinh viên đăng ký, thu nộp học phí theo quy định.

- Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, đề xuất mua sắm bổ sung hệ thống phần cứng phục vụ cài đặt hệ thống quản lý đào tạo;

- Cài đặt, quản lý vận hành, xử lý sự cố phần mềm quản lý đào tạo; kiểm soát bảo mật và sao lưu dữ liệu, đảm bảo an toàn dữ liệu của hệ thống;

- Mã hóa dữ liệu sinh viên, cập nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý đào tạo;

- Xử lý cho sinh viên đăng ký học cải thiện, trả nợ và rút đăng ký học theo quy định;

- Mở đóng hệ thống và quản lý quá trình nhập điểm, kiểm tra điểm chi tiết từng học kỳ của giảng viên;

- Cập nhật và lưu trữ dữ liệu tốt nghiệp, dữ liệu điều kiện xét tốt nghiệp vào hệ thống quản lý;

- Cung cấp dữ liệu phục vụ in, photo tài liệu phục vụ học tập định kỳ;

- Trích xuất dữ liệu phục vụ xét học tiếp, thi đua, học bổng, tốt nghiệp, báo cáo, thống kê.

- Tổng hợp và cung cấp danh sách sinh viên theo lớp học phần cho giảng viên điểm danh từng học kỳ;

- Tổng hợp danh sách sinh viên theo lớp học phần, phối hợp với Phòng TCKT tổ chức thu học phí hằng tháng theo quy định;

- Xây dựng lịch trực phòng hằng tuần, theo dõi quá trình giảng dạy của giảng viên và tổng hợp báo cáo hằng tháng;

- Lập phương án, tham mưu cho Ban giám hiệu tổ chức xét học tiếp và buộc thôi học từng năm học;

- Lập phương án, tham mưu cho Ban giám hiệu tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho các lớp cao đẳng chính quy;

- Lập kế hoạch và tham mưu tổ chức khai giảng, bế giảng các lớp cao đẳng chính quy hằng năm;

- Tổng hợp kết quả học tập theo học kỳ, năm học cung cấp cho CVHT và các đơn vị có liên quan phục vụ kiểm soát tiến độ học tập, xét học bổng, thi đua;

- Xử lý nghiệp vụ và quản lý hồ sơ bảo lưu của sinh viên;

- Lưu trữ hồ sơ và dữ liệu học tập của các lớp chính quy;

- Làm hồ sơ nhận phôi bằng tốt nghiệp; In danh bạ sinh viên đã tốt nghiệp theo khóa học;

- Thực hiện một số công việc khác (cấp bảng điểm, cấp phó bảng bằng tốt nghiệp, ghi chép biên bản các cuộc họp, lưu trữ công văn đi-đến, đề xuất cấp văn phòng phẩm hằng năm, ...).

- Tổng hợp, đánh giá kết quả giảng dạy và học tập định kỳ theo quy định;

- Tổng hợp, báo cáo phục vụ thanh tra, kiểm tra hằng năm của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;

- Hợp đồng in sao, nhận phôi bằng tốt nghiệp và chứng chỉ; quản lý in ấn, cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kỹ năng mềm  theo chuẩn đầu ra cho sinh viên các lớp cao đẳng chính quy;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, công nhận kết quả Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các lớp cao đẳng chính quy;

- Tổ chức liên kết đào tạo Giáo dục quốc phòng – an ninh theo quy định.

1.2.3 Công tác thư viện

- Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển thư viện điện tử phục vụ cho cán bộ giảng viên và HSSV tra cứu, tham khảo tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập; tổ chức và điều phối hệ thống thông tin, tư liệu tại thư viện;

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp mua bổ sung tài liệu thư viện theo định kỳ;

- Xử lý tài liệu theo quy trình nghiệp vụ thư viện;

- Tổ chức sắp xếp, bảo quản, lưu thông vốn tài liệu tại thư viện.

- Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin phục vụ bạn đọc;

- Tổ chức phục vụ bạn đọc;

- Thu nhận, quản lý, lưu thông các ấn phẩm do nhà trường xuất bản, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ của cán bộ viên chức nhà trường, báo cáo TTTN của sinh viên;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan in ấn, photocopy, cấp phát, thống kê báo cáo và quản lý tài liệu, giáo trình, bài giảng,... phục vụ giảng viên và HSSV nghiên cứu, học tập.

- Quản lý, sửa chữa, phát triển hệ thống phần mềm, máy chủ thư viện;

- Hướng dẫn đăng ký, xử lý dữ liệu và làm thẻ thư viện cho người đọc;

- Xây dựng kế hoạch, dự trù số lượng, phối hợp in ấn, quản lý cấp phát giáo trình, bài giảng, văn phòng phẩm, tài liệu thực hành cho HSSV hằng năm.

- Sưu tầm, bổ sung, số hóa và xử lý nghiệp vụ tài liệu số, hướng dẫn bạn đọc truy cập và phát triển website Thư viện số;

- Thống kê, báo cáo nhập xuất, kiểm kê tài liệu tại thư viện.

1.2.4 Công tác khác

- Thường trực và thư ký Hội đồng Khoa học - Đào tạo của trường;

- Tham mưu cho Ban giám hiệu tổ chức rà soát, tu chỉnh chương trình đào tạo định kỳ theo quy định;

- Triển khai thực hiện nghiên cứu giảng dạy liên môn và chuyên ngành;

- Tham mưu cho Ban giám hiệu tổ chức bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng giảng dạy thực hành cho đội ngũ giảng viên;

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ được nhà trường giao; nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập;

- Phối hợp chuẩn bị nội dung in Niên giám cho sinh viên các lớp cao đẳng.

DANH BẠ:

TT

Họ và tên

Chức vụ/vị trí việc làm

Điện thoại

1

TS. Võ Hồng Sơn

Phụ trách phòng

02363.811053 – line 141

2

ThS. Huỳnh Ngọc Tuấn

Phó Trưởng phòng

02363.811053 – line 138

3

ThS. Thi Hồng Tuấn

Giảng viên kiêm nhiệm

02363.811053 – line 138

4

ThS. Bùi Quốc Việt

Giảng viên kiêm nhiệm

02363.811053 – line 138

5

ThS.NCS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên kiêm nhiệm

02363.811053 – line 138

6

ThS. Văn Thị Diệu Linh

Giảng viên kiêm nhiệm

02363.811053 – line 138

7

ThS. Dương Hồng Vinh

Giảng viên kiêm nhiệm

02363.811053 – line 138

8

Ngô Hoàng Khắc Tiệp

Chuyên viên

02363.811053 – line 138

9

Lê Thị Hồng

Chuyên viên

02363.811053 – line 125

10

Đoàn Thị Anh Thư

Chuyên viên

02363.811053 – line 125

11

Nguyễn Thị Lý

Nhân viên

02363.811053 – line 125Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.